Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 41

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by COI http://hello.to/kim dung
362
HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI MOÁT
THÖÔÛNG THIEÄN PHAÏT AÙC LEÄNH
Thaïch Phaù Thieân chæ ngaån ngöôøi ra moät daây thanh tröôøng kieám cuûa Baïch Vaïn
Kieám ñaõ phoùng ra nhaùnh nhö ñieän chôùp. Muõi kieám nhaèm ñaâm vaøo tröôùc ngöïc
chaøng haén quaùt to:
-Ngöôi tính sao ñaây?
Thaïch Phaù Thieân thaûn nhieân hoûi:
-Baïch sö phoù söû chieâu vöøa roài thuoäc kieám phaùp naøo ñoù taïi haï chuùa thaáy qua.
Baïch Vaïn Kieám thaáy Thaïch Phaù Thieân giöõa luùc chæ khe caùi cheát chöøng sôïi toùc
maø chaøng chaúng sôï haõi gì laïi coøn hoûi ñeán kieám phaùp, thì trong loøng haén khoâng khoûi
khaâm phuïc con ngöôøi gan daï. Haén hoûi laïi:
-Ngöôi chöa hoïc qua thieät ö ?
Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu.
Baïch Vaïn Kieám noùi:
-Baây giôø ta muoán gieát ngöôi thieät deã nhö trôû baøn tay nhöng ta nghó raèng baäc ñaïi
tröôïng phu aân oaùn phaûi cho phaân minh. Vöøa roài hai anh em hoï Ñinh vaây ñaùnh ta,
ngöôi ñaõ coù ôn xoâng ra giaûi vaây. Vaäy baây giôø ta tha cho ngöôi, theá laø laáy moät maïng
ñoåi moät maïng, chuùng ta khoâng coøn nôï nhau gì nöõa. Töø ñaây saép tôùi, ngöôi ñöøng coù
môû mieäng khoaùc laùc Kim oâ ñao phaùp laø khaéc tinh cuûa Tuyeát Sôn Kieám phaùp nöõa
nheù!
Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu ñaùp:
-Taïi haï vaãn baûo laø khoâng theå ñòch laïi Baïch sö phoù ñöôïc. Baïch sö phoù! Taïi haï
nghó ra roài. Chieâu kieám vöøa roài cuûa Baïch sö döôøng nhö giaûi khai chaúng khoù khaên
gì.
Noùi xong chaøng hoùp ngöïc laïi cho luõng xuoáng maáy taác roài vung con dao chaët cuûi
leân gaït ngang.
Chaùt! Dao Kieám ñuïng nhau phaùt ra tieáng keâu khuûng khieáp. Thanh tröôøng kieám
trong tay Baïch Vaïn Kieám bò gaõy ñoâi, vì noäi löïc Thaïch Phaù Thieân gheâ gôùm quaù!
Baïch Vaïn Kieám kinh haõi bieán saéc. Haén haát chaân traùi moät caùi, moät thanh tröôøng
kieám khaùc naèm döôùi ñaát baät leân nhaûy vaøo tay haén.
Veùo, veùo, veùo ! Baïch Vaïn Kieám söû luoân maáy chieâu thöùc taàm thöôøng veà luyeän
coâng cuûa baûn phaùi moät caùch cöïc kyø thaàn toác.
Hiệp Khách Hành - Hồi 41 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 41 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 41 9 10 856