Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 42

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by COI http://hello.to/kim dung
372
HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI HAI
HAI NGÖÔØI LAÏ MAËT ÑEÁN TAÙN AN
Boãng nghe tieáng moät ngöôøi noùi:
-Hoà ñaïi ca! Ñaïi ca tính vuï naøy coù lieân quan gì ñeán chuùng ta khoâng?
Hoà ñaïi ca ñaùp:
-Hai vò söù giaû thöôûng thieät phaït aùc ñaõ ra ñi tuaàn thì baát cöù bang hoäi naøo treân choán
giang hoà ñeàu khoù ung dung ñöôïc ngoaøi voøng phaùp luaät. Haõy xem vaän meänh cuûa
moïi ngöôøi ra sao môùi bieát ñöôïc.
Y traàm ngaâm moät luùc roài noùi tieáp:
-Baây giôø ngöôi ngaám ngaàm phaùi ngöôøi ñi baåm vôùi Toång ñaø chuùa. Heát thaûy anh
em trong hai thuyeàn ñeàu tuï taäp caû vaøo ñaây. Baát luaän laø ai cuõng khoâng ñöôïc nhuùc
nhích. Chuùng ta cho thuyeàn chaïy tôùi xem chaøi nhoû ngoaøi caûng Hoàng Lieãu. Hai vò
söù giaû thöôûng thieät phaït aùc ñaõ qua con thuyeàn naøy vaø tieâu dieät heát nhaân vaät ñaàu naõo
bang Phi Ngö, thì laàn naøy chaéc hai vò khoâng leân thuyeàn nöõa.
Ngöôøi kia möøng rôõ noùi:
-Phaûi roài ! Keá aáy raát dieäu. Hai vò söù giaû thieän aùc roài coù trôû laïi qua thuyeàn naøy thì
cuõng cho laø thuyeàn töû thi cuûa bang Phi Ngö chaúng treøoleân laøm chi nöõa. Baây giôø taïi
haï xin ñi truyeàn leänh ngay.
Thaïch Phaù Thieân naèm phuïc döôùi ñaùy thuyeàn, laéng tai nghe nhöõng ngöôøi treân
khoang thì thaøo baøn taùn, töôûng chöøng nhö ñaïi hoaï ñeán nôi roài.
Coù ngöôøi noùi:
-Thieát Xoa hoäi chuùng ta khoâng coù ñieàu chi ñaéc toäi vôùi beân ñoù thì hai vò söù giaû vò
taát ñaõ tìm ñeán boïn mình.
Moät ngöôøi khaùc hoûi laïi:
-Deã thöôøng bang Phi Ngö daùm caû gan ñaéc toäi vôùi beân ñoù hay sao? Theo choã taïi
haï kinh nghieäm thì treân choán giang hoà cöù rong Voøng möôøi naêm laïi gaëp moät laàn
kieáp naïn raèng laàn naøy... laàn naøy...
Boãng coù ngöôøi ngaét lôøi:
-Laõo Lyù! Hay laø thöû yeâu caàu Toång ñaø chuùa vaâng meänh qua ñoù thöû xem theá naøo?
Laõo Lyù haéng gioïng moät tieáng roài ñaùp:
-Ai ñaõ ñi laø khoâng trôû veà nöõa. Maáy chuïc naêm tröôùc caùc vò Toång ñaø chuùa, bang
chuùa, chöôûng moân qua ñoù roài coù ai veà ñöôïc ñaâu? Toång ñaø chuùa cö xöû vôùi chuùng ta
Hiệp Khách Hành - Hồi 42 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 42 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 42 9 10 148