Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 43

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by COI http://hello.to/kim dung
380
HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI BA
NHAÂN TÖÛU HÖÙNG BA NGÖÔØI KEÁT NGHÓA
Luoàng haøn khí nhö moät giaây baêng laïnh chuyeàn ñi. Chæ trong khoaûng khaéc, Thaïch
Phaù Thieân caûm thaáy toaøn thaân ñeàu bò cöùng ñô. Chaøng voäi vaän noäi löïc ñeå choáng laïi
thì luoàng hôi laïnh daàn daàn tan ñi roài khaép mình maåy chaân tay caûm thaáy thö thaùi voâ
cuøng. Chaúng nhöõng chaøng khoâng thaáy giaù laïnh maø traùi laïi trong ngöôøi aám aùp du
döông. Baát giaùc chaøng lôùn tieáng khen:
-Röôïu ngon thieät !
Chaøng khoâng nhòn ñöôïc laïi nhaéc baàu leân, môû nuùt ra uoáng hai hôùp nöõa. Roài chaøng
laïi vaän noäi löïc cho hôi laïnh tieâu tan ra caûm thaáy trong ngöôøi caøng khoan khoaùi hôn.
Thaïch Phaù Thieân thích quaù traàm troà ca ngôïi:
-Töø thuôû cha sinh meï ñeû chöa ba giôø taïi haï ñöôïc uoáng thöù röôïu ngon tuyeät nhö
böõa nay. Ñaùng tieác laø thöù röôïu naøy quyù troïng vaø hieám quaù, khoâng thì taïi haï uoáng
moät saïch.
Boãng thaáy gaõ beùo maäp nhaên maët ra chieàu kinh dò, noùi:
-Tieåu huynh ñeä ! Neáu chuù quaû töûu löôïng hôn ngöôøi thì cöù uoáng caïn caû baàu röôïu
cuõng ñöôïc, ñöøng ngaïi chi heát.
Thaïch Phaù Thieân caû möøng hoûi:
-Ñaïi gia noùi thieät chaêng ? Nhöng taïi haï sôï vò ñaïi gia naøy khoâng vui loøng.
Gaõ gaày nhom laïnh luøng:
-Trong baàu ñoû cuûa ñaïi gia ñöïng röôïu ñoäc coøn ngon hôn nöõa. Ngöôi coù muoán
uoáng thöû khoâng ?
Thaïch Phaù Thieân ñöa maét nhìn gaõ beùo maäp ñeå hoûi yù. Gaõ beùo maäp thôû daøi noùi:
-Chuù coøn nhoû tuoåi, noäi coâng ñaõ cao cöôøng ñeán theá, maø baây giôø boãng döng cheát
uoång thì thaät laø ñaùng tieác !
Gaõ vöøa noùi vöøa côûi caùi baàu röôïu ñoû choeù ra ñaët xuoáng ñaát.
Thaïch Phaù Thieân nghó buïng:
-Hai ngöôøi naøy cuõng öa noùi giôõn. Neáu laø röôïu ñoäc thaät thì sao chính hoï laïi uoáng
vaøo ?
Chaøng caàm baàu röôïu ñoû leân môû nuùt ra. Moät muøi thôm ngaøo ngaït ñöa leân muõi.
Chaøng lieàn uoáng moät hôi.
Hiệp Khách Hành - Hồi 43 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 43 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 43 9 10 23