Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 45

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
397
HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI LAÊM
THIEÁT XOA TRUÙNG ÑOÄC TAN TAØNH
Vöu Toâng Ñaø Chuùa Thieát Xoa Hoäi cuøng Hoâ ñaïi ca vaø moïi ngöôøi thaáy Tröông
Tam, Lyù Töù ñoät nhieân ngaõ laên xuoáng ñaát traùn toaùt moà hoâi, da maët co ruùm laïi, boä
daïng cöïc kyø ñau khoå thì thaûy ñeàu kinh haõi.
Moïi ngöôøi bò oai danh hai nhaân vaät kia töøng khuûng boá tinh thaàn, neân tuy thaáy cô
hoäi ngaøn naêm moät thöôû maø trong luùc nhaát thôøi khoâng daùm voïng ñoäng.
Thaïch Phaù Thieân voäi la goïi:
-Ñaïi ca! Nhò ca! Hai vò uoáng röôïu say quaù hay laø bò baïo beänh ñoät ngoät maø xaûy ra
theá naøy?
Tröông Tam, Lyù Töù ñeàu khoâng traû lôøi, vaãn giöõ tình traïng nöûa ngoài nöûa naèm vaän
noäi coâng choáng laïi chaát ñoäc trong buïng.
Chæ trong nhaùy maét treân ñaàu hai ngöôøi ñeàu tieát ra nhöõng tia baïch khí.
Vöu Toâng Ñaø Chuùa laø tay bieát nhieàu hieåu roäng. Vöøa thaáy treân ñaàu hai ngöôøi tieát
baïch khí ra, haén lieàn hieåu côù söï, kheõ caát tieáng goïi:
-Hoà huynh ñeä! Hai vò naøy neáu khoâng bò taåu hoaû nhaäp ma thì bò baïo beänh ñoät
ngoät. Hoï ñang vaän noäi coâng ñieàu trò. Caùc anh em xoâng vaøo leï ñi!
Hoà ñaïi ca möøng rôõ khoân xieát, nhöng chöa daùm xoâng vaøo ñoäng thuû. Gaõ caàm caây
Thieát Xoa vaän ñoäng kinh löïc lieäng vaøo Tröông Tam ñaùnh moät tieáng.
Tröông Tam khoâng coøn söùc ñôõ gaït. Haén chæ hôi nghieâng ngöôøi ñi moät chuùt.
“Soät” moät tieáng vang leân! Ngoïn Thieát Xoa ñaõ caém vaøo vai haén. Maùu töôi voït
leân töù tung.
Thaïch Phaù Thieân kinh haõi voâ cuøng, la leân:
-Ngöôi … ngöôi laøm gì vaäy? Ngöôi daùm haïi ñaïi ca ta ö?
Hoäi chuùng Thieát Xoa Hoäi moät laø vì chaøng nhoû tuoåi, hai laø thaáy chaøng hoang
mang khoâng ra veû ñónh ñaïc, neân chaúng ai coi chaøng vaøo ñaâu. Chuùng thaáy Hoà ñaïi ca
môùi phoùng moät ngoïn Thieát Xoa ñaõ ñaâm truùng Tröông Tam maø ñoái phöông chaúng
nhöõng khoâng coøn söùc ñôõ gaït, maø cuõng khoâng theå neù traùnh ñeàu phaán khôûi tinh thaàn.
Boãng nghe luoân maáy tieáng “choang choang”! Ba ngoïn Thieát Xoa ñoàng thôøi
nhaèm Thaïch Phaù Thieân phoùng tôùi.
Thaïch Phaù Thieân vung tay traùi gaït hai ngoïn, coøn tay phaûi ñöa ra naém laáy ngoïn
Thieát Xoa thöù ba. Chaøng laïng ngöôøi ñi moät caùi ñöùng chaén phía tröôùc hai gaõ Tröông
Tam, Lyù Töù.
Hiệp Khách Hành - Hồi 45 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 45 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 45 9 10 430