Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 46

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
407
HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI SAÙU
MOÄT CUOÄC TYÛ ÑAÁU HAØO HÖÙNG TRONG MOÂN PHAÙI
Hai ñaïo nhaân ñoù vöøa thaáy Thaïch Phaù Thieân lieàn raûo böôùc ñi tôùi.
Moät ñaïo nhaân ñöùng tuoåi buoâng thoõng hoûi:
-Coù chuyeän chi?
Y thaáy Thaïch Phaù Thieân aùo quaàn dô daùy laïi coøn nhoû tuoåi. Huoáng chi chaøng laø
ngöôøi queâ muøa cuïc mòch, khoâng coù veû haøo hoa phong nhaõ neân lôøi noùi cuûa y khoâng
caàn giöõ lòch söï.
Thaïch Phaù Thieân chaúng laáy theá laøm töùc mình, chaøng cöôøi ñaùp:
-Taïi haï vui chaân ñi tôùi ñaây chöù khoâng coù muïc ñích gì heát. Ñaây laø Hoaø thöôïng
phaûi khoâng? Hoaø thöôïng coù chuùt gì cho taïi haï ñieåm taâm ñöôïc chaêng?
Ñaïo nhaân töùc giaän noùi:
-Thaèng nhoû naøy aên noùi laêng nhaêng, ngöôi daùm hoûi ta coù phaûi laø Hoaø thöôïng
khoâng ö? Muoán aên xin chöù gì? Böôùc ngay! Neáu coøn ñeán chuøa ta aên noùi caøn rôõ nhö
vaäy nöõa thì ta ñaùnh queø ñaáy.
Ñaïo nhaân kia ít tuoåi hôn caàm tröôøng kieám, veû maët hung aùc. Y laøm boä nhö muoán
vung kieám ra gieát ngöôøi ngay.
Thaïch Phaù Thieân cöôøi noùi:
-Khoâng phaûi Hoaø thöôïng thì laø ñaïo só cuõng vaäy chöù sao? Taïi haï buïng ñoùi laém roài,
môùi hoûi caùc vò cho chuùt gì aên. Taïi haï khoâng ñeán ñaây ñeå tæ voõ. Coù lyù ñaâu töï nhieân
voâ côù laïi ñaùnh cheát hai ñaïo nhaân.
Chaøng vöøa noùi vöøa ñi ra.
Ñaïo nhaân treû tuoåi töùc giaän noùi:
-Ngöôi noùi gì ñoù?
Roài caát böôùc röôït theo.
Thaïch Phaù Thieân vì thaønh thöïc chaát phaùc maø noùi vaäy.
Chaøng vöøa ôû trong ñöôøng haàm cuûa boïn Thieát Xoa Hoäi, moãi caùi vung tay leân laø
moät ngöôøi cheát, trong loøng haõy coøn hoái haän voâ cuøng. Thöïc tình chaøng khoâng muoán
ñoäng thuû, chaøng ñaïo nhaân tuoåi treû laïi muoán ñaùnh nhau, chaøng lieàn sôï laïi phaûi gieát
ngöôøi neân co gioø chaïy luoân.
Thaïch Phaù Thieân troán vaøo trong röøng roài, vaãn coøn nghe tieáng hai ñaïo nhaân cöôøi
haø haø. Ñaïo nhaân treû tuoåi noùi:
-Thaèng loõi naøy chæ giaø moàm, mình vöøa môùi la moät caâu ñaõ cuùp ñuoâi chaïy daøi.
Hiệp Khách Hành - Hồi 46 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 46 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 46 9 10 168