Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 47

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
417
HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI BAÛY
THÖÔNG CON TREÛ HIEÀN PHUÏ RÔI CHAÂU
Xung Hö ñaïo nhaân laø ngöôøi raát nhieät taâm, lieàn doõng daïc noùi:
-Sö ñeä! sö muoäi! Keû ñoái ñaàu ñaõ cöôùp leänh lang coøn coi chuøa Thöôïng Thanh
chaúng ra ñaâu nöõa. Baát luaän haún laø moät nhaân vaät gheâ gôùm ñeán ñaâu duø ngu huynh
laøm khoâng neân vieäc cuõng quyeát giuùp hieàn ñeä moät tay.
Y ngöøng laïi moät chuùt roài noùi tieáp:
-Leänh lang ñaõ bò ngöôøi baét maø vaãn quay veà sö moân ñeå chung lo kieáp naïn ñuû,
thaáy sö ñeä thaâm tình chaúng leõ boïn muõi traâu chuùng ta baáy nhieâu ngöôøi laïi khoâng ai
laø ngöôøi can ñaûm ö?
Xung Hö noùi vaäy vì y töôûng keû ñoái ñaàu ñaõ chaúng sôï vôï choàng Thaïch Thanh laïi
coi thöôøng caû phaùi Tuyeát Sôn ngöôøi nhieàu theá maïnh thì taát phaûi laø moät nhaân vaät voâ
cuøng lôïi haïi. Y coù bieát ñaâu ngöôøi cöôùp con Thaïch Thanh laò chính laø nhaân só phaùi
Tuyeát Sôn.
Thaïch Thanh moät laø khoâng muoán phoâ baøy söï xaáu xa cuûa nhaø mình hai laø giöõa
luùc chuøa Thöôïng thanh ñang laâm ñaïi naïn y khoâng muoán gaây theâm cöôøng ñòch keát
moái oan cöøu vôùi phaùi Tuyeát Sôn. Y ñaùp:
-Taám thònh tình cuûa caùcvò khieán cho vôï choàng tieåu ñeä caûm kích voâ cuøng! Hieän
ñieàu naøy chöa ñöôïc ñieàu tra roõ raøng, vaäy chôø khi tìm ra manh moái maø vôï choàng
tieåu ñeä thaân ñôn theá coâ seõ veà chuøa caàu cöùu xin caùc vò sö huynh ñeä vieän trôï cho.
Xung Hö noùi:
-Theá cuõng ñöôïc. Nhöng khi aáy hieàn ñeä baát taát phaûi thaân haønh ñeán nôi, chæ ñöa tin
laïi laø ñuû. Chuøa Thöông Thanh seõ gôûi löïc löôïng ñeán tieáp tay cho hieàn ñeä.
Vôï choàng Thaïch Thanh chaép tay ngoû lôøi caûm taï. Nhöng trong buïng nghó thaàm:
-Duø phaùi Tuyeát Sôn coù ñem con mình ra maø baêm vaèm moå xeû thì vôï choàng mình
cuõng raùng maø chòu theo soá meänh, quyeát chaúng bao giôø caàn ñeán chuøa Thöôïng Thanh
ñem binh cöùu trôï.
Vôï choàng Thaïch Thanh caùo töø ra ñi. Boïn Thieân Hö, Xung Hö vaø toaøn theå ñaïo
nhaân ñeàu tieãn chaân ra ngoaøi saûnh ñöôøng.
Thaïch Phaù Thieân thaáy moïi ngöôøi ñi xa roài, lieàn chui ra khoûi böùc hoaønh. Chaøng
xoay mình baùm noùc nhaø roài nhaûy xuoáng meù ngoaøi töôøng, buïng baûo daï:
-Thaïch trang chuùa vaø Thaïch phu nhaân noùi laø coù caäu con bò ngöôøi cöôùp ñi, chaúng
hieåu keû naøo ñaõ haï thuû? taám baøi ñoàng kia chæ laø ñoø chôi, cöôùp laïi hay khoâng cuõng
Hiệp Khách Hành - Hồi 47 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 47 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 47 9 10 674