Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 50

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
448
HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI
TYÛ VOÕ COÂNG GIAÛI LOØNG NGÔØ VÖÏC
Thaïch Phaù Thieân nghe Maãn Nhu keå chuyeän thì khí töùc xoâng leân taän coå. Chaøng
noùi:
-Muï nöõ taëc khaû oá ! Moät ñöùa con nít ñaõ bieát gì maø muï cuõng haï ñoäc thuû ñeå saùt haïi
y. Neáu khoâng theá thì haøi nhi ñaõ coù moät thaèng em, hay bieát bao nhieâu ? Thaïch phu
nhaân ! Sao haøi nhi khoâng thaáy maù maù noùi cho con hay ?
Maãn Nhu sa leä ñaùp:
-Haøi töû ! Chaúng leõ con queân caû ngöôøi meï ñaõ thaân sinh ra con ? Ta … ta môùi chính
laø maù maù con.
Thaïch Phaù Thieân ngöng thaàn chuù yù nhìn maët Maãn Nhu töø töø laéc ñaàu ñaùp:
-Khoâng phaûi ñaâu ! Phu nhaân nhaän laàm roài.
Maãn Nhu laïi keå tieáp:
-Hoâm aáy muï nöõ taëc duøng “Kim Tieàn Tieâu” ñaâm vaøo ñuøi con moät muõi. Baây giôø
tuy con ñaõ lôùn tuoåi roài, nhöng muõi tieâu kia nhaát ñònh haõy coøn daáu veát. Con côûi aùo
trong ra laø nhìn thaáy ngay.
Thaïch Phaù Thieân noùi:
-Haøi nhi …
Chaøng nghó tôùi treânvai mình coù veát raêng Ñinh Ñang caén vaøo. Treân ñuøi coù veát
kieám thaønh saùu ñoùa Tuyeát Hoa cuûa Lieâu sö thuùc ñaâm vaøo maø chaøng ñaõ queân saïch
khoâng nhôù gì heát. Luùc côûi aùo ra coi laïi thì veát haõy coøn raønh raønh treân da thòt. Tình
traïng naøy chaøng nghó maõi khoâng hieåu. Baây giôø Thaïch phu nhaân laïi noùi chaøng coù
veát thöông do “Kim Tieàn Tieâu” gaây ra ôû ñuøi chaøng e raèng ñuøi coù veát tieâu thaät cuõng
chöa bieát chöøng.
Thaïch Phaù Thieân lieàn thoø tay qua aùo sôø vaøo ñuøi beân traùi maø döôøng nhö chaúng coù
veát thöông gì thì phaûi. Nhöng hai laàn tröôùc chaøng ñaõ thaáy ñuùng roài, thaønh ra loøng
khoâng khoûi hoài hoäp, veû kinh haõi loä ra ngoaøi maët.
Maãn Nhu tuûm tæm cöôøi noùi:
-Ta laø maù thaân sinh ra haøi nhi, chaúng bieát ñaõ bao nhieâu laàn thay ñoåi taû loùt thì coøn
vieäc gì maø theïn ? Thoâi ñöôïc ! haøi nhi ñeå gia gia coi cho.
Maãn Nhu noùi xong trôû goùt traùnh ñi maáy böôùc.
Thaïch Thanh cuõng ñaày loøng ngôø vöïc, oâng noùi:
-Haøi töû ! Con töï côûi ra maø coi.
Hiệp Khách Hành - Hồi 50 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 50 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 50 9 10 496