Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 51

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
458
HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI MOÁT
NHÖÕNG MAÃU CHUYEÄN GHEÂ HOÀN VEÀ HAI
SÖÙ GIAÛ THIEÄN AÙC
Giaû tyû Thaïch Phaù Thieân khoâng phaûi laø con Thaïch Thanh maø laø ñoái thuû vôùi oâng
thì ñaõ maát maïng roài. Ñeán chieâu thöù möôøi oâng coù theå xuyeân kieám qua ngöïc, chieâu
thöù hai möôi ba coù theå hôùt ñi moät nöûa ñaàu. Ñeán chieâu thöù hai möôi taùm thì moân hoä
Thaïch Phaù Thieân laïi caøng sô hôû. Naøo buïng, naøo vai beân traùi, naøo ñuøi beân phaûi, naøo
tröôùc ngöïc caû boán choã khoù loøng traùnh khoûi muõi kieám cuûa ñoái phöông.
Thaïch Thanh ñöa maét nhìn vôï laéc ñaàu. OÂng rung löôõi kieám nhaèm ñaâm vaøo phía
döôùi moû aùc treân buïng.
Thaïch Phaù Thieân chaân tay luoáng cuoáng. Chaøng ñöa kieám leân gaït böøa moät caùi baät
leân tieáng choang ruøng rôïn.
Caây kieám trong tay Thaïch Thanh laäp töùc bò baén vaêng ñi. Ñoàng thôøi oâng bò töùc
ngöïc cô hoà ngheït thôû phaûi luøi laïi ñeán boán naêm böôùc. Luoàng ñaïi löïc cuûa Thaïch Phaù
Thieân xoâ ñaåy oâng loaïng choaïng cô hoà ñöùng khoâng vöõng.
Thaïch Phaù Thieân la hoaûng:
-Gia gia ! Gia gia laøm sao theá ?
Chaøng lieäng tröôøng kieám ñi haáp taáp chaïy laïi naâng ñôõ.
Thaïch Thanh thaáy ñaàu oùc choaùng vaùng. OÂng voäi phong toûa khí maïch xua tay ra
hieäu cho chaøng ñöøng ñeán gaàn.
Nguyeân Thaïch Phaù Thieân khi cuøng ngöôøi ñoäng thuû ra chieâu thì kòch ñoäc trong
ngöôøi chaøng bò luoàng noäi löïc xoâ ñaåy maïnh phaùt taùn ra ngoaøi. May maø Thaïch Thanh
bieát tröôùc khoâng thì ñaõ truùng ñoäc meâ vaø ngaõ laên ra roài. Duø sao oâng cuõng bò moät ít
chaát ñoäc thaám vaøo thaân theå.
Maãn Nhu raát quan taâm ñeán tröôïng phu. Baø chaïy laïi naâng ñôõ Thaïch Thanh, ñoàng
thôøi quay laïi hoûi Thaïch Phaù Thieân:
-Gia gia muoán thöû voõ coâng cuûa haøi nhi maø sao haøi nhi laïi ra tay ñaùnh lieàu lónh
nhö vaäy ?
Thaïch Phaù Thieân kinh haõi voâ cuøng chaøng aáp uùng:
-Gia gia ! … Vì haøi nhi ngu doát maø gaây neân tai vaï. Gia gia coù bò thöông khoâng ?
Thaïch Thanh thaáy chaøng toû tình raát thaân thieát moät caùch chaân thaønh thì loøng oâng
raát vui möøng vaø ñöôïc an uûi raát nhieàu. OÂng tuûm tæm cöôøi ñieàu hoøa hôi thôû moät chuùt
roài ñaùp:
Hiệp Khách Hành - Hồi 51 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 51 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 51 9 10 786