Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 52

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
467
HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI HAI
ÑINH ÑANG XUAÁT HIEÄN GIÖÕA CANH
KHUYA
Thaïch Phaù Thieân trong buïng khoâng tin, nhöng chính maét chaøng ñaõ chöùng kieán caû
moät thuyeàn ñaày xaùc cheát cuûa bang chuùng bang Phi Ngö cuøng taêng soá hoäi chuùng
Thieát Xoa hoäi bò tieâu dieät, maø luùc Thieát Xoa hoäi bò tieâu dieät, chính chaøng ñaõ trôï löïc
cho Tröông Tam, Lyù Töù. Nghó tôùi ñoù, chaøng khoâng khoûi run sôï !
Boãng nghe Thaïch Thanh noùi tieáp:
-Möôøi moät naêm sau ñoù, phaùi Voâ Cöïc taïi Giang Taây nhaän ñöôïc baøi ñoàng thænh
khaùch cuûa ñaûo Long Moäc ñaàu tieân. Caùc vò ñaàu naõo nhöõng moân phaùi, bang hoäi lôùn
ñaõ baøn ñònh cuøng nhau töø moät naêm tröôùc. Baát luaän laø ai tieáp ñöôïc baøi ñoàng ñeàu öng
thuaän ñi phoù hoäi. Hoï ñoàng yù quyeát ñònh ñeán ñaûo Long Moäc xem cho bieát roõ vì
muoán baét coïp con phaûi maïo hieåm laàn vaøo hang coïp. Heát thaåy moïi ngöôøi ñoàng taâm
hieäp löïc ñònh tröø khöû cho baèng ñöôïc keû thuø chung cuûa voõ laâm. Theá roài trong naêm
aáy, baøi ñoàng ñöa ñeán caùc nôi khoâng saùt haïi moät ngöôøi naøo. Ba möôi ba ngöôøi caû
thaûy nhaän ñöôïc thô môøi ñeàu ñi phoù hoäi heát. Nhöõng ngöôøi naøy laø anh huøng haûo haùn
hoaëc voõ coâng tuyeät theá, hoaëc möu trí hôn ñôøi. Ñoaøn ngöôøi ra ñi roài cuõng maát tích,
töø baáy ñeán nay chaúng thaáy aâm hao chi heát. Ñaûo Long Moäc quaáy nhieãu giang hoà
nhö vaäy khieán cho bao nhieâu tinh anh trong voõ laâm coù cuõng nhö khoâng. Chuøa
Thöôïng Thanh chuùng ta ôû nôi boùng toái aån naùu, tröôùc nay khoâng moät ai ñuïng chaïm
vôùi moïi ngöôøi treân choán giang hoà. Gia gia cuøng maù maù con hoïc voõ coâng taïi chuøa
Thöôïng Thanh tuy coù xuaát hieän trong voõ laâm cuõng chæ duøng danh hieäu Huyeàn Toá
trang maø thoâi. Caùc vò sö baù sö thuùc con tuy voõ coâng cao cöôøng, nhöng raát ít cuøng ai
ñoäng thuû. Ngöôøi ngoaøi ñeàu cho laø caùc ñaïo nhaân chuøa Thöôïng Thanh toaøn thò nhöõng
ngöôøi tu taâm döôõng taùnh khoâng ai hieåu voõ coâng ...
Thaïch Phaù Thieân hoûi xen vaøo:
-Phaûi chaêng vì sôï ñaûo Long Moäc ?
Thaïch Thanh loä veû theïn thuøng, ngaàn ngöø moät chuùt roài ñaùp:
-Caùc vò sö baù sö thuùc ngöôi ñeàu laø nhöõng ngöôøi ñaïo só tu haønh, khoâng muoán
tranh danh ñoaït lôïi vôùi ñôøi. Nhöng baûo sôï ñaûo Long Moäc cuõng coù phaàn ñuùng. Baát
luaän bang to phaùi lôùn ngöôøi nhieàu theá maïnh voõ coâng cao cöôøng naøo trong voõ laâm
Hiệp Khách Hành - Hồi 52 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 52 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 52 9 10 509