Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 54

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
486
HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI TÖ
QUAÀN HAØO QUAN ÑOÂNG THOAÙT HIEÅM
TRONG TRÖÔØNG HÔÏP NAØO?
Ñinh Baát Töù tuy troán khoûi, nhöng choøm raâu ñoùm baïc cuõng bò phi ñao hôùt maát
maáy chuïc sôïi. Nhöõng sôïi raâu naøy bay phaát phôùi tröôùc maët laõo.
Möôøi maáy ngöôøi ñöùng beân cöûa ñieám theo doõi cuoäc chieán ñaáu ñeàu lôùn tieáng hoan
hoâ:
-Pheùp lieäng phi ñao cuûa Cao Tam nöông töû thaät laø tuyeät dieäu!
Ñinh Baát Töù ngaám ngaàm kinh haõi trong loøng, laõo laåm baåm:
-Baûn laõnh muï naøy ñaùo ñeå thieät! Neáu khoâng haï ñoäc thuû ngay thì e raèng böõa nay
mình phaûi thaát baïi chua cay.
Laõo huù leân moät tieáng daøi, vung caây Cöûu Tieát Nhuyeãn Tieân ra.
Trong laøn boùng roi daøy ñaëc, tay traùi laõo thi trieån “Caàm Naõ Thuû Phaùp”. Caây
Nhuyeãn Tieân ñaùnh ra ngoaøi xa, coøn tay traùi taán coâng nôi gaàn beân mình. Chæ moät tay
laõo cuõng ñuû laøm choã Laõ Chính Bình cuøng Phaïm Nhaát Phi phaûi ñoùn ñôõ nhieàu hôn laø
taán coâng.
Tieáng hoan hoâ cuûa boïn ñeä töû boán moân phaùi lôùn taïi Quan Ñoâng vöøa döùt, baây giôø
trong loøng hoï laïi cöïc kyø hoài hoäp.
Ñinh Baát Töù thi trieån “Caàm Naõ Thuû Phaùp”, Thaïch Phaù Thieân chaêm chuù theo doõi
raát laáy laøm thích thuù. Nhöõng thuû phaùp naøy laõo ñaõ truyeàn thuï cho chaøng ôû ngay treân
thuyeàn. Coù ñieàu böõa ñoù chaøng chöa hieåu nhieàu veà ñaïo lyù voõ hoïc, chæ ngoán cho
thuoäc loøng chieâu thöùc chöù khoâng bieát ñöôøng vaän duïng.
Maáy hoâm nay song thaân luyeän kieám phaùp cho chaøng. Dó nhieân chaøng tieán boä raát
nhieàu veà kieám thuaät. Kieám thuaät ñaõ tinh thoâng thì nhöõng moân khaùc cuõng am hieåu
hôn, veà quyeàn cöôùc cuõng nhaäp taâm ñöôïc nhieàu. Chaøng thaáy roõ nhöõng chieâu chuïp,
boå, moùc, ñaùnh cuûa Ñinh Baát Töù ñeàu linh dieäu, ñoäc ñòa thì vöøa kinh haõi vöøa möøng
thaàm.
Naêm ngöôøi ñang chieán ñaáu ñeán choã haêng say, ñoät nhieân Ñinh Baát Töù vöôn tay ra
chuïp vaøo baû vai cuûa Laõ Chính Bình.
Laõ Chính Bình voäi xoay ñao laïi hôùt vaøo tay Ñinh Baát Töù.
Ñinh Baát Töù thöøa cô phoùng chöôûng ñaùnh truùng vaøo maët Laõ Chính Bình roài thuaän
ñaø löôùt baøn tay xuoáng cöôùp laáy Thanh Töû Kim Ñao cuûa haén. Neáu laõo ñaùnh truùng
moät ñoøn nöõa thì Laõ Chính Bình taát nhieân phaûi vôõ soï.
Hiệp Khách Hành - Hồi 54 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 54 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 54 9 10 767