Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 55

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1073 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
496
HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI LAÊM
MOÄT CUOÄC ÖÔÙC HOÄI TRONG RÖØNG
TUØNG
Boïn Phaïm Nhaát Phi ôû Quan Ñoâng xöng huøng, xöng baù ñaõ maáy ñôøi nay. Chuyeán
naøy hoï xuoáng Trung Nguyeân, tröø luùc qua Sôn Ñoâng gieát ñöôïc möôøi maáy teân cöôøng
ñaïo roài tôùi ñaây chaïm traùn vôùi Ñinh Baát Töù xaûy ra cuoäc chieán aùc lieät, suùyt nöõa toaøn
quaân bò tan raõ neân loøng ñaø chaùn ngaét.
Laõ Chính Bình bò cheát maát moät teân ñeä töû raát ñaéc löïc laïi caøng phieàn naõo. Nhöng
tröôùc maët Thaïch Phaù Thieân cuøng Ñinh Ñang haén ñaønh mieãn cöôõng aên no uoáng say
moät böõa.
Sau khi tan tieäc, Cao Tam nöông töû ñöa maét ra hieäu cho Phaïm Nhaát Phi roài cuøng
nhau keû daét Thaïch Phaù Thieân ñöa vaøo moät gian phoøng treân laàu.
Phaïm Nhaát Phi töôi cöôøi ñi ra.
Cao Tam nöông töû cöôøi hoûi:
-AÂn coâng! AÂn coâng thöû coi vò taân nöông töû naøy coù ñeïp khoâng?
Thaïch Phaù Thieân maët ñoû böøng leân lieác maét nhìn Ñinh Ñang thì thaáy naøng hai maù
öûng hoàng, laøn soùng thu traøn ngaäp baát giaùc traùi tim chaøng ñaäp thình thình. Hai ngöôøi
lieàn ngoaûnh ñaàu nhìn ñi choã khaùc vaø luøi laïi hai böôùc ñöùng töïa vaøo töôøng.
Cao Tam nöông töû cöôøi khanh khaùch noùi:
-Böõa nay hai vò vaøo ñoäng phoøng hoa chuùc maø coøn maéc côõ ö?
Tay traùi muï kheùp cöûa phoøng. Tay phaûi vung leân ñaùnh veùo moät tieáng. Moät löôõi
phi ñao bay ra caét ñöùt ñoâi ngoïn neán ñang chaùy dôû. Dö löïc löôõi phi ñao haõy coøn
maõnh lieät xuyeân thuûng caùnh cöûa soå ra ngoaøi.
Trong phoøng toái ñen nhö möïc.
Cao Tam nöông töû cöôøi noùi:
-Kính chuùc hai vò traêm naêm hoaø hôïp cho ñeán thöôû baïc ñaàu.
Binh moät tieáng! Muï ñoùng cöûa phoøng laïi.
Thaïch Phaù Thieân cuøng Ñinh Ñang noùng caû maët maøy, taâm tình lai laùng.
Baát thình lình nghe ngoaøi hieân coù tieáng ngöôøi ñaøn oâng quaùt leân:
-Ñaõ laø anh huøng haûo haùn thì chuùng ta neân göôm ñaùo ñöôøng hoaøng ñoái dieän tæ ñaáu
moät traän. Ngaám ngaàm phoùng ra moät löôõi phi ñao phoûng coù khaùc gì choù caén troäm?
Hiệp Khách Hành - Hồi 55 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 55 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 55 9 10 563