Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 56

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
505
HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI SAÙU
QUAÀN HUØNG MÔÛ CUOÄC ÑIEÀU TRA
Cao Tam nöông töû tröôùc nay chæ quen nghe lôøi taêng boác, bieám nònh, muï thaáy Boái
Haûi Thaïch ra ñieàu maït saùt, khoâng khoûi löûa giaän boác leân uøn uøn, lôùn tieáng:
-Hoï Boái kia! Vuï Ñoâng Phöông ñaïi ca bò aùm haïi ta e raèng do laõo chuû möu. Boïn ta
ñeán Trung Nguyeân ñeå baùo thuø cho Ñoâng Phöông ñaïi ca ñoù! Laõo ñöøng hoøng soáng
yeân laønh trôû veà nöõa. Laõo laø nam töû haùn, laø ñaïi tröôïng phu ñaõ coù gan gaây söï laïi
khoâng daùm nhìn nhaän thì thaät laø heøn nhaùt! Ta chæ hoûi laõo moät caâu: Ñoâng Phöông
ñaïi ca coøn soáng hay cheát? Laõo noùi ngay ra ñi coøn hôn.
Boái Haûi Thaïch hieân ngang ñaùp:
-Boái moã bònh taät lieân mieân bao nhieâu naêm nay, soáng khoâng soáng haún, cheát
khoâng cheát cho, ôû laïi treân ñôøi naøy cuõng chaúng coù chi höùng thuù nöõa. Cao Tam nöông
töû muoán gieát thì cöù vieäc haï thuû ñi!
Cao Tam nöông töû haàm haàm xaüng gioïng:
-Laõo nöông thaáy laõo cuõng laø ngöôøi coù chuùt tieáng taêm trong giang hoà, neân chöa
muoán ra tay. Thoâi ñöôïc, laõo khoâng chòu noùi thì keâu thaèng loõi hoï Thaïch ra ñaây ñeå
laõo nöông hoûi thaúng vaøo maët gaõ.
Muï nghó Boái Haûi Thaïch laø tay voâ cuøng giaûo quyeät, ñaáu khaåu khoâng laïi ñöôïc vôùi
laõo maø ñoäng voõ thì e raèng quaû baát ñòch chuùng. Chæ coù Thaïch bang chuùa laø gaõ tieåu töû
haäu sinh, duø khoâng muoán noùi thöïc, nhöng quan hình saùt saéc theá naøo cuõng loä ra neùt
maët ñeå tìm ra manh moái.
Traàn Xung Chi ñöùng beân Boái Haûi Thaïch boãng cöôøi noùi:
-Chaúng giaáu gì Cao Tam nöông töû. Bang chuùa chuùng ta thích ñaøn baø con gaùi thaät
ñaáy. Nhöng laõo giaø chæ öa ngöôøi treû ñeïp dòu daøng phong nhaõ maø thoâi. Môøi laõo gia
hoäi kieán vôùi Cao Tam nöông töû thì caùi ñoù …. ha haø ….. chæ sôï laõo gia ….. haø haø….
Traàn Xung Chi noùi maáy caâu naøy cöïc kyø tieát maït. Gaõ coù yù maït saùt Cao Tam
nöông töû vöøa xaáu xa vöøa hung döõ, ra ñieàu Thaïch bang chuùa nhaø gaõ khoâng theøm
ngoù ñeán muï.
Ñinh Ñang ôû trong boùng toái khoâng khoûi cöôøi thaàm kheõ hoûi Thaïch Phaù Thieân:
-Thöïc ra Cao tæ tæ cuõng ñeïp ñaáy chöù? Thieân ca öng yù khoâng?
Thaïch Phaù Thieân vuøng vaèng ñaùp:
-Ñöøng noùi nhaûm! Coi chöøng y lieäng phi ñao cho cheát baây giôø!
Ñinh Ñang laïi hoûi:
Hiệp Khách Hành - Hồi 56 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 56 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 56 9 10 272