Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 57

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
513
HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI BAÛY
BOÁI HAÛI THAÏCH THAÙCH NGÖÔØI TYÛ VOÕ
Thaïch Phaù Thieân hoûi:
-Caùc anh em trong bang coù khuyeân ngaên Ñoâng Phöông bang chuùa khoâng ?
Boái Haûi Thaïch ñaùp:
-Caùc anh em ñeàu khoâng phuïc, song chaúng moät ai leân tieáng. Ñoâng Phöông bang
chuùa ruùt phi traûo ra ñöùng phaét daäy nhaèm boå xuoáng bang chuùa. Bang chuùa neù mình
ñi traùnh khoûi. Ñoâng Phöông bang chuùa lieân tieáp ñaùnh tôùi, nhöng bò bang chuùa traùnh
khoûi vaø thuûy chng bang chuùa vaãn khoâng traû ñoøn. Coù ñieàu bang chuùa hai tay khoâng
maø Ñoâng Phöông bang chuùa söû phi traûo laø moät moân tuyeät kyõ trong voõ laâm. Bang
chuùa traùnh ñöôïc baûy, taùm chieâu cuõng laø gioûi laém roài. Khi ñoù Meã höông chuû laø leân:
“Bang chuùa ! Leänh sö ñieät ñaõ nhöôøng nhòn bang chuùa taùm chieâu maø khoâng phaûn
kích. Moät laø y toân troïng bang chuùa laø chuùa teå baûn bang. Hai laø y kính troïng bang
chuùa laø sö thuùc y. Neáu bang chuùa coøn tieáp tuïc ra chieâu ñoäc ñòa ñeå haï saùt y thì ngöôøi
thieân haï ñeàu quy toäi vaøo bang chuùa.” Ñoâng Phöông bang chuùa töùc giaän gaàm leân :
“Ai baûo gaõ khoâng phaûn kích ? Chính caùc ngöôi ñeàu muoán veà huøa vôùi gaõ thì cö ñoàng
taâm hieäp löïc gieát cheát baûn toøa ñi, roài toân thaèng loõi ñoù leân laøm bang chuùa. Nhö vaäy
haù chaúng thoûa maõn taâm nguyeän moïi ngöôøi ö ?”
Boái Haûi Thaïch ngöøng laïi moät chuùt roài keå tieáp:
-Ñoâng Phöông bang chuùa töùc giaän, mieäng quaùt maéng om soøm, tay vaãn khoâng
ngöøng ra chieâu tôùi taáp. Bang chuùa luoân luoân gaëp nhöõng côn nguy hieåm voâ cuøng.
Ñeán luùc bang chuùa cô hoà maát maïng döôùi phi traûo. Trieån höông chuû la leân : “Thaïch
huynh ñeä ! Ñoùn laáy thanh kieám naøy !”. Haén vöøa noùi vöøa lieäng laïi cho bang chuùa.
Bang chuùa vöôn tay ra ñoùn laáy kieám xong, laïi nhöôøng ba chieâu nöõa roài môùi noùi:
“Sö thuùc ! Tieåu ñieät ñaõ nhöôïng boä sö thuùc hai chuïc chieâu roài. Neáu sö thuùc khoâng
döøng tay thì tieåu ñieät baát ñaéc dó phaûi phaïm toäi vôùi sö thuùc.”
Thaïch Phaù Thieân hoûi xen vaøo:
-Theá roài Ñoâng Phöông bang chuùa coù döøng tay khoâng ?
Boái Haûi Thaïch ñaùp:
-Ñoâng Phöông bang chuùa maét loä hung quang vung traûo leân ñaùnh veùo moät tieáng
chuïp xuoáng tröôùc maët bang chuùa. Hôn hai chuïc ngöôøi trong hoäi nghò ñeàu lôùntieáng
giuïc : “Traû ñoøn ñi ! Traû ñoøn ñi ! Khoâng thì maát maïng baây giôø !” Bang chuùa lieàn
noùi: “Ñieät nhi cam beà thaát leã !”. Theá roài bang chuùa giô kieám leân gaït phi traûo.
Hiệp Khách Hành - Hồi 57 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 57 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 57 9 10 196