Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 58

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
523
HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI TAÙM
ÑAÂU LAØ CHAÂN GIAÛ
Maãn Nhu hôi ngöûng ñaàu nhìn con cöôøi noùi:
-Saùng sôùm hoâm qua ôû trong khaùch ñieám khoâng thaáy ngöôi ta hoài hoäp voâ cuøng.
Gia gia ngöôi coù noùi : Neáu coù ngöôøi aùm toaùn thì ngöôi khoù loøng maø ñeà phoøng. Coøn
chuyeän baét ngöôi ñem ñi thì khoâng theå xaûy ra ñöôïc. Y baûo ñeán bang Tröôøng Laïc
ñeå nghe ngoùng nhaát ñònh seõ bieát tin töùc. Quaû nhieân ngöôi ôû ñaây thaät.
Ñinh Ñang thaáy vôï choàng Thaïch Thanh ñeán theïn ñoû maët leân nhö than hoàng.
Naøng ngoaûnh maët ñi khoâng daùm nhìn thaúng vaøo maët hai ngöôøi. Nhöng naøng vaãn
laéng tai nghe xem hoï noùi gì.
Vôï choàng Thaïch Thanh, Döông Quang cuøng Boái Haûi Thaïch vaø boïn Phaïm Nhaát
Phi, Laõ Chính Bình nhaát nhaát laøm leã töông kieán. Nhöõng ngöôøi naøy ñeàu laø ngöôøi coù
danh voïng trong voõ laâm. Bao nhieâu caâu khaùch saùo ñöôïc ñöa ra taùn tuïng laãn nhau.
Cuoäc giôùi thieäu xong roài, boïn Phaïm Nhaát Phi ñaõ bieát vôï choàng Thaïch Thanh laø
song thaân Thaïch Phaù Thieân caøng toû loøng kính caån. Vôï choàng Thaïch Thanh thaáy ñoái
phöông khieâm cung leã maïo lieàn ñaùp leã baèng moät veû kính caån hôn.
Thaïch Phaù Thieân nhìn Boái Haûi Thaïch noùi:
-Boái tieân sinh ! Chuùng ta buoâng tha quaùch nhöõng vò anh huøng phaùi Tuyeát Sôn ñi
thoâi.
Boái Haûi Thaïch cöôøi ñaùp:
-Bang chuùa ñaõ coù leänh. Vaäy “boïn anh huøng” phaùi Tuyeát Sôn ñeàu ñöôïc phoùng
xaù.
Laõo nhaán maïnh ba tieáng “boïn anh huøng” ñeå toû ra mæa mai boïn kia. Möôøi maáy gaõ
bang chuùng daï ran:
-Bang chuùa ñaõ coù leänh. Vaäy anh em phoùng xaù cho boïn anh huøng phaùi Tuyeát Sôn.
Ai naáy voäi vaõ ñi tìm chìa khoùa môû xieàng xích cho boïn naøy.
Baïch Vaïn Kieám tay caàm chuoâi kieám lôùn tieáng noùi:
-Khoan ñaõ ! Thaïch … Thaïch bang chuùa ! Boái tieân sinh ! Cuøng Huyeàn Kích Döông
laõo anh huøng ôû phuû Gia Höng vaø oâng baø Thaïch trang chuùa Huyeàn Toá trang hieän
dieäntaïi ñaây. Boïn taïi haï coù ñieàu muoán thöa roõ.
Ngöøng laïi moät chuùt roài haén noùi tieáp:
-Chuùng ta laø ngöôøi voõ laâm, neáu hoïc ngheä khoâng tinh maø bò baïi veà ñao, thöông,
quyeàn, cöôùc thì duø ñoái phöông muoán gieát hay muoán laøm nhuïc, coù cheát cuõng khoâng
Hiệp Khách Hành - Hồi 58 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 58 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 58 9 10 62