Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 59

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
532
HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI CHÍN
NGÖÔØI VOÏT ÑI LEÏ QUAÙ PHI ÑAO
Tröông Tam cöôøi ha haû noùi:
-Keû ñaõ nguïy taïo ra laøm Thaïch bang chuùa thì dó nhieân phaûi gioáng nhau töøng neùt
môùi ñöôïc. Ngöôøi thaät trong mình coù daáu veát thì ngöôøi giaû taát cuõng coù.
Laõo vöôn tay phaûi ra ruùt thanh tröôøng kieám cuûa moät teân phoù Höông chuû bang
Tröôøng Laïc ñaùnh soaït moät tieáng, caàm trong tay vung leân, aùnh haøo quang laáp loaùng
nhaèm vaøo baû vai, ñuøi beân traùi, caùnh tay beân phaûi cuûa gaõ thieáu nieân y phuïc xa hoa
vaïch moät voøng vaøo ba choã ñoù roài ha 1mieäng thoåi phuø moät caùi. Laäp töùc ba mieáng
vaûi troøn lôùn baèng mieäng cheùn bay leân roài hoùa thaønh chín mieáng.
Nguyeân thanh tröôøng kieám rung leân moät caùi ñaõ caét ñöùt ba lôùp caû aùo ngoaøi laãn aùo
trong, caû quaàn ngoaøi laãn quaàn loùt moät mieáng troøn troøn.
Gaõ hôû da thòt ra thì thaáy treân vai coù veát, döôùi ñuøa coù thöông ôû moâng cuõng coù daáu
nghóa laø ñuùng nhö lôøi caû ba ngöôøi Ñinh Ñang, Baïch Vaïn Kieám vaø Thaïch Thanh ñaõ
noùi tröôùc.
Moïi ngöôøi “oà” baät leân moät tieáng. Hoï ñaõ kinh ngaïc veà kieám phaùp cuûa Tröông
Tam cöïc kyø tinh dieäu. Chieâu kieám naøy khoâng laøm saày da raùch thòt maø chæ vöøa vaën
caét ñöùt maáy laàn quaàn aùo. Hoï coøn kinh ngaïc hôn vì caùc daáu veát trong mình gaõ thieáu
nieân gioáng heät nhöõng daáu veát trong mình Thaïch Phaù Thieân.
Ñinh Ñang tieán laïi hoûi baèng moät gioïng run run:
-Ngöôi chính laø Thieân ca ö ?
Gaõ thieáu nieân nhaên nhoù cöôøi ñaùp:
-Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Laâu ngaøy khoâng ñöôïc thaáy maët, ta nhôù naøng muoán
cheát. Coøn naøng chaéc ñaõ queân ta roài. Naøng khoâng nhaän ñöôïc ta. Coøn ta duø xa caùch
haøng ngaøn haøng vaïn naêm cuõng nhaän ra naøng ñöôïc.
Ñinh Ñang nghe gaõ noùi, naøng vöøa vui möøng laïi vöøa xuùc ñoäng sa leä noùi:
-Theá ra ngöôi môùi ñuùng laø Thieân ca. coøn gaõ naøy … chæ laø moät teân löøa gaït khaû oá
thì laøm sao maø noùi ra ñöôïc nhöõng caâu chaân thaønh nhö vaäy. Suyùt nöõa tieåu muoäi bò
gaõ löøa.
Naøng noùi xong trôïn maét leân nhìn Thaïch Phaù Thieân ra chieàu caêm giaän roài naøng
giô tay ra caàm laáy tay gaõ thieáu nieân kia. Gaõ thieáu nieân cuõng naém chaët laáy tay naøng
tuûm tæm cöôøi.
Hiệp Khách Hành - Hồi 59 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 59 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 59 9 10 826