Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 6

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
46
HOÀI THÖÙ SAÙU
KHOÂNG BAÉT NGÖÔØI GIÖÕ KIEÁM LAØM TIN
Caûnh Vaïn Chung laéc ñaàu noùi:
-Khoâng phaûi ñaâu. Loát chaân gaõ ñi treân maët tuyeát luùc xuoáng nuùi sau coøn thaáy roõ
reät. Noùi ra laïi maéc côû. Boïn taïi haï bao nhieâu ngöôøi lôùn maø khoâng baét noåi moät ñöa
con nít môùi möôøi laêm möôøi saùu tuoåi. Teä sö phuï quaû coù yù môøi hai vò ñeán thaønh Laêng
Tieâu ñeå thöông löôïng vieäc naøy.
Thaïch Thanh noùi:
-Noùi qua noùi laïi cuõng chæ laø muoán baét tieåu ñeä phaûi ñeàn maïng Baïch coâ nöông maø
thoâi. Vöông su huynh baûo coøn hai maïng ngöôøi göûilaïi phaûi chaêng laø coù yù nghóa nhö
vaäy ?
Vöông Vaïn Nhaân ñaùp:
-Taïi haï vöøa noùi möôøi taùm teân ñeä töû chia laøm hai: Moät toaùn chín ngöôøi ñi xuoáng
Giang Nam. Coøn toaùn nöõa thì do Caûnh sö huynh daãn ñaàu ñi tìm caùc nôi ôû Trung
Nguyeân xem leänh lang laïc loûng nôi ñaâu thì laïi gaëp chuyeän ngoä ñoäc cheát ngöôøi. Theá
môùi bieát hoïa voâ ñôn chí …
Caûnh Vaïn Chung ngaét lôøi:
-Vöông sö ñeä ! Sö ñeä baát taát phaûi noùi nöõa, vuï ngoä ñoäc ñoù khoâng lieân quan gì ñeán
Thaïch trang chuùa.
Vöông Vaïn Nhaân caõi:
-Sao laïi khoâng lieân quan ? Neáu khoâng vì thaèng nhoû ñoù thì Toân sö ca cuûng Chöû sö
ñeä ñaâu ñeán noåi phaûi uoång maïng moät caùch maäp môø. Hôn nöõa, keû ñoái ñaàu ñaõ haï ñoäc
thuû laø ai, chuùng ta vaãn chöa bieát. Roài ñaây veà traïi Caûnh sö huynh seõ baåm laïi vôùi sö
phuï nhö theá naøo ? Sö phuï maø noåi côn thònh noä thì e raèng caùnh tay cuûa sö huynh khoù
maø baûo toaøn ñöôïc vôï choàng Thaïch trang chuùa giao du khaép thieân haï. Mình noùi ra
ñeå hai vò ñi nghe ngoùng tin töùc giuøm coù phaûi hôn khoâng ?
Caûnh Vaïn Chung nhôù tôùi Phong sö huynh bò caùi thaûm chaët tay, lieàn nghó ngay
ñeán mình khoâng coù caùch naøo ñeå phuïc meänh cuøng sö phuï. Haén cuõng cho raèng nhôø
vôï choàng Thaïch Thanh ñi doø la tin töùc cuõng laø loái thoaùt.
Haén nghó vaäy beøn ñaùp:
-Ñöôïc roài ! Sö ñeä muoán thuaät chuyeän cuøng hai vò trang chuùa thì keå ñi !
Vöông Vaïn Nhaân nhìn Thaïch Thanh noùi:
-Thaïch trang chuùa ! Tröôùc ñaây ba böõa, boïn taïi haï ñöôïc tin gaõ hoï Ngoâ laáy ñöôïc
Huyeàn thieát leänh aån naùu trong baùn baùnh nöôùng taïi Haàu giaùm taäp ngoaøi thaønh Bieän
Hiệp Khách Hành - Hồi 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 6 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 6 9 10 833