Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 60

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
542
HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI
CÖÙU TÌNH LANG, ÑINH ÑANG DUØNG
QUYÛ KEÁ
Toái hoâm aáy, Thaïch Phaù Thieân ñi nguû sôùm, nhöng chaøng naèm treân giöôøng, ngoån
ngang traêm moái tô baän loøng, traèn troïc maõi ñeán nöûa ñeâm môùi thieâm thieáp nguû ñi.
Chaøng coøn ñang ngon giaác boãng ngoaøi cöûa soå coù maáy tieáng goõ laùch caùch. Thaïch
Phaù Thieân trôû mình ngoài nhoûm daäy. Chaøng söïc nhôù ñeán nhöõng laàn tröôùc vaøo quaûng
nöûa ñeâm, Ñinh Ñang moø ñeán tìm mình cuõng goõ cöûa laøm hieäu nhö vaäy. Chaøng buoät
mieäng hoûi:
-Coù phaûi Ñinh Ñinh …
Chaøng noùi ñöôïc maáy tieáng roài im baët. Baát giaùc chaøng buoâng moät tieáng thôû daøi
laåm baåm:
-Mình phaùt ñieân roài hay sao ? Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñaõ theo Thieân ca laø yù trung
nhaân cuûa naøng ñi roài. Khi naøo naøng coøn trôû laïi keâu ta nöõa ?
Boãng thaáy caùnh cöûa töø töø môû ra. Moät ngöôøi leï laøng nhö meøo nhaûy vaøo, baät leân
tieáng cöôøi hích hích. Naøng chaúng phaûi Ñinh Ñang thì coøn ai nöõa ? Naøng chaïy ñeán
tröôùc giöôøng vöøa cöôøi vöøa kheõ hoûi:
-Sao Thieân ca laïi goïi coù nöûa caâu ? Ñinh Ñinh Ñang Ñang bieán thaønh Ñinh Ñinh.
Thaïch Phaù Thieân vöøa kinh ngaïc vöøa vui möøng. Chaøng “uûa” leân moät tieáng roài töø
treân giöôøng nhaûy xuoáng hoûi:
-Sao Ñinh Ñinh Ñang Ñang coøn trôû laïi ñaây ?
Ñinh Ñang toeùt mieäng cöôøi ñaùp:
-Tieåu muoäi nhôù Thieân ca neân trôû laïi thaêm khoâng ñöôïc hay sao ?
Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp:
-Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñaõ gaëp Thieân ca chaân chính sao laïi coøn ñeán kieám Thieân
ca giaû laøm chi ?
Ñinh Ñang ñaùp:
-UÙi chaø ! Thieân ca phaùt caùu roài phaûi khoâng ? Thieân ca ôi ! Ban ngaøy tieåu muoäi
ñaùnh Thieân ca moät caùi taùt, Thieân ca coøn giaän tieåu muoäi khoâng ?
Naøng noùi xong ñöa tay leân kheõ vuoát maù Thaïch Phaù Thieân.
Thaïch Phaù Thieân muõi ngöûi thaáy muøi höông thoang thoaûng phaùt tieát töø baøn tay
mòn maøng meàm maïi sôø noù thì khoâng khoûi raïo röïc trong loøng. Chaøng aáp uùng noùi:
Hiệp Khách Hành - Hồi 60 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 60 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 60 9 10 95