Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 62

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
562
HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI HAI
BÒ THUOÁC MEÂ SA VAØO CAÏM BAÃY
Vôï choàng Thaïch Thanh cuøng Phong Vaïn Lyù ñöùng daäy roài, Thaïch Phaù Thieân vaãn
coøn quyø moïp xuoáng döôùi ñaát.
Phong Vaïn Lyù khoâng höôùng caëp maét ngoù chaøng moät caùi naøo. Sau haén nhìn
Thaïch Thanh noùi:
-Thaïch huynh ! Thaïch taåu ! Nhôù laïi cuoäc tuï hoïp treân nuùi Thaùi Sôn ngaøy tröôùc,
baám ñoát ngoùn tay tính laïi ñeán nay ñaõ ñöôïc möôøi hai naêm. Theá maø dung nhan hai vò
chaúng khaùc ngaøy xöa. Duø tieåu ñeä ôû choán bieân cöông heûo laùnh cuõng ñöôïc nghe
khang leä chuyeân laøm ñieàu nghóa hieäp trong voõ laâm, oai danh moãi ngaøy moät noåi leân
nhö soùng coàn.thaät laø ñaùng kính, ñaùng möøng !
Thaïch Thanh noùi:
-Ngu huynh lô laø vieäc giaùo huaán haøi nhi, ñeå con treû hö ñoán, thì chuùt hö danh kia
coù chi ñaùng keå ? Böõa nay thaáy hieàn ñeä theá naøy thieät theïn muoán cheát, chaúng bieát
chui vaøo ñaâu cho khuaát !
Phong Vaïn Lyù cöôøi ha haû noùi:
-Cuoäc keát giao giöõa chuùng ta ñaïo cao nghóa caû. Tieåu ñeä ñöôïc hai vò khoâng nôõ reû
ruùng laïi cuøng nhau ngoû lôøi pheá phuû. Vaäy thì hai vò coù laàm loãi gì cuõng chaúng heà chi,
hay tieåu ñeä coù ñaéc toäi vôùi hai vò cuõng khoâng sao. Chaúng leõ giöõa chuùng ta coøn quan
taâm ñeán nhöõng ñieàu nhoû nhaët nöõa ö ? Hai vò ñöôøng xa dieäu vôïi, baët thieäp gian lao,
haõy vaøo thaønh nghæ ngôi ñaõ.
Thaïch Phaù Thieân quyø ngay ñoù maø töïa hoà tröôùc maét chaúng coù moät ai.
Thaïch Thanh cuøng Phong Vaïn Lyù soùng vai tieán vaøo. Maãn Nhu daét con ñöùng daäy,
baø nhaên tít caëp loâng maøy ra chieàu long laéng vì maét thaáy Phong Vaïn Lyù toû thaùi ñoä
beà ngoaøi voàn vaõ maø trong gioïng noùi ngaámngaàm chöùa moái hôøn giaän saâu cay khoâng
coù veû chi khoan dung toäi loãi cho caäu con baø.
Baïch Vaïn Kieám nhìn moät teân ñeä töû ñöùng beân coång thaønh giô tay ra vaãy roài kheõ
hoûi:
-Laõo gia ñaëng bình yeân chaêng ? Sau khi ta ra ñi, trong thaønh coù xaûy ra chuyeän gì
khoâng ?
Gaõ ñeä töû kia aáp uùng ñaùp:
-Laõo gia töû … gaàn ñaây ñoät nhieân bieán thaønh noùng tính … Sö baù ñi khoûi roài, trong
thaønh khoâng coù chuyeän gì xaûy ra caû. Nhöng … nhöng …
Baïch Vaïn Kieám neùt maët aâm thaàm lo laéng hoûi:
Hiệp Khách Hành - Hồi 62 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 62 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 62 9 10 639