Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 63

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
571
HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI BA
CÖÙU THAÏCH THANH LAÏI GAËP QUAÙI NHAÂN
Gaõ kia ñöôïc töï do roài, voäi chaïy ñi toan ñoùng chaët cöûa ñoäng laïi. Nhöng Thaïch Phaù
Thieân vöøa laïng ngöôøi ñi moät caùi ñaõ ra khoûi cöûa ñoäng.
Chaøng thaáy gaõ naøy maëc aùo baïch baøo, maët muõi saùng suûa. Gaõ ñuùng laø teân ñeä töû
chính thöùc cuûa phaùi Tuyeát Sôn, ñaâu coù phaûi laø keû naáu beáp. Chaøng naém laáy coå gaõ
xaùch leân quaùt hoûi:
-Mi khoâng môû khoùa chaân cho ta thì ta ñaäp ñaàu mi vaøo töôøng ñaù naøy roài seõ noùi
chuyeän.
Voõ coâng gaõ naøy cuõng khoâng phaûi haïng taàm thöôøng, nhöng ñaõ loït vaøo tay Thaïch
Phaù Thieân thì chaúng khaùc gì gaø con bò quaï caép, jkhoâng theå naøo cöôõng ñöôïc. Gaõ
ñaønh laáy chìa khoùa môû khoùa chaân cho chaøng.
Thaïch Phaù Thieân quaùt hoûi:
-Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch phu nhaân bò boïn ngöôi giam ôû ñaâu ? Mau daãn ta
tôùi ñoù !
Gaõ kia ñaùp:
-Phaùi Tuyeát Sôn cuøng Huyeàn Toá trang voán khoâng thuø oaùn neân ñaõ buoâng ha cho
vôï choàng Thaïch trang chuùa ñi roài, coøn giam giöõ hai vò ñoù laøm chi ?
Thaïch Phaù Thieân nöûa tin nöûa ngôø lieác maét thaáy gaõ cöù laám leùt ngoù veà caùi cöûa ñaù ôû
ñaàu kia ñöôøng haàm thì nghó buïng:
-Gaõ naøy laïi trí traù roài. Chaéc vôï choàng Thaïch trang chuùa bò giam ôû beân kia.
Chaøng lieàn tuùm coå gaõ nhaác boång leân raûo böôùc ñi ñeán tröôùc cöûa ñaù, quaùt leân:
-Môû cöûa naøy ra cho mau !
Gaõ kia maët taùi meùt, mieäng aáp uùng:
-Tieåu nhaân khoâng … coù chìa khoùa naøo nöõa … trong naøy khoâng phaûi giam ngöôøi,
chæ coù moät con sö töû vaø hai con coïp maø thoâi, khoâng theå môû ñöôïc ñaâu.
Thaïch Phaù Thieân nghe noùi beân trong nhoát sö töû cuøng laõo hoå thì raát laáy laøm kyø.
Chaøng daùn tai vaøo vaùch ñaù ñeå nghe ngoùng, nhöng tuyeät khoâng nghe thaáy tieáng
sö töû hay tieáng coïp gaàm.
Gaõ kia noùi:
-Thieáu hieäp ña ra ñöôïc roài thì neân troán thoaùt ngay ñi, ñöøng chaàn chôø ôû laïi ñaây
nöõa. Neáu ñeå ngöôøi khaùc phaùt giaùc ra taát laïi bò baét giöõ.
Thaïch Phaù Thieân laïi laåm baåm:
Hiệp Khách Hành - Hồi 63 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 63 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 63 9 10 117