Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 64

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
578
HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI BOÁN
PHAÙI TUYEÁT SÔN PHAÙT SINH KYØ BIEÁN
Chaøng nhôù tôùi Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu ñang ôû nôi hieåm ñòa thì loøng noùng
nhö löûa ñoát, ñaønh gaùt vieäc A Tuù laïi moät beân.
Söû baø baø hoûi:
-Vôï choàng Thaïch Thanh cuõng ñeán thaønh Laêng Tieâu ö ? Chuùng ta haõy deïp noäi
loaïn ñaõ. Vieäc cöùu vôï choàng Thaïch Thanh coøn laø chuyeän nhoû. A Tuù ngöôi haõy gieát
boán ngöôøi naøy ñi ñaõ.
A Tuù caàm thanh tröôøng kieám leân thì thaáy laõo giaø ñöùng töïa vaøo giöôøng. Muïc
quang laõo loä veû van lôn, naøng khoâng khoûi ñoäng loøng traéc aån, noùi:
-Baø baø ! Maáy ngöôøi naøy khoâng phaûi chuû möu. Sao baèng haõy taïm khoan dung cho
hoï, chôø cuoäc thaåmvaán roõ raøng roài seõ haï saùt cuõng chöa muoän.
Söû baø baø haéng gioïng moät tieáng roài giuïc:
-Leï leân ! Ñi leï leân !ñöøng ñeå lôõ vieäc lôùn.
Roài muï ac61t böôùc ñi ra.
A Tuù cuøng Thaïch Phaù Thieân theo sau.
Söû baø baø xuyeân phoøng vöôït cöûa ñi raát mau. Moãi khi gaëp ngöôøi muï laïi aån mình
vaøo khoeù cöûa. Döôøng nhö ñöôøng loái ngoõ ngaùch muï raát thoâng thuoäc.
Thaïch Phaù Thieân cuøng A Tuù saùnh vai maø ñi. Chaøng kheõ hoûi:
-Sö phuï muoán ta laäp coâng gì vaäy ? Baây giôø chuùng ta ñi cöùu ai ñaây ?
A Tuù toan traû lôøi boãng nghe tieáng böôùc chaân nhoän leân. Tröôùc maët coù naêm saùu
ngöôøiñi tôùi.
Söû baø baø voäi nuùp vaøo phía sau moät caây coät. A Tuù keùo aùo Thaïch Phaù Thieân aån
vaøo sau cöûa.
Boãng nghe nhöõng ngöôøi kia vöøa ñi vöøa noùi chuyeän. Moät ngöôøi noùi:
-Chuùng ta ñoàng taâm hieäp löïc nhoát laõo giaø ñieân ñoù ñöôïc, ta môùi yeân daï. Maáy böõa
nay thaät ta khoâng nuoát noåi moät mieáng côm, heã nguû ñi moät chuùt laø laïi meâ hoaûng giaät
mình tænh giaác.
Moät ngöôøi nöõa noùi:
-Neáu khoâng ñemlaõo khuøng ñoù gieát ñi laø ñeå moái ñaïi hoïa veà sau. Teà sö baù vaãn do
döï khoâng quyeát, coi chöøng vieäc naøy khoâng kheùo hoûng maát.
Laïi moät ngöôøi nöõa caát gioïng oàm oàm:
-Ñaõ nhaát ñònh laøm laø phaûi laøm cho baèng ñöôïc. Chuùng ta tính luoân caû Teà sö baù …
Moät ngöôøi nöõa kheõ quaùt:
Hiệp Khách Hành - Hồi 64 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 64 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 64 9 10 378