Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 65

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
586
HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI LAÊM
CUOÄC ÑAÁU TOAØN NGÖÔØI MONG BAÏI
Boãng thaáy Tröông Tam cöôøi ha haû noùi:
-Khoâng traùch voõ coâng phaùi Tuyeát Sôn löøng danh thieân haï, caùc phaùi khaùc khoâng
theå bì kòp. Teù ra luùc anh em ñoàng moân luyeän voõ cuõng ñaùnh cheùm thöïc söï nhö ñaùnh
nhau treânbaõi chieán tröôøng vaäy. Thaät laø hieám coù ! Thaät ñaùng phuïc ! Ha ha ! …
Laõo hoï Lieâu maïnh daïn tieán leân moät böôùc, lôùn tieáng hoûi:
-Quí vò toân giaù phaûi chaêng laø söù giaû Thöôûng Thieän, Phaït Aùc ôû ñaûo Long Moäc ?
Tröông Tam ñaùp:
-Chính thò ! Khoâng hieåu vò naøo laø Chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn ? Boïn taïi haï vaâng
meänh chuùa ñaûo Long Moäc ñeán môøi quyù phaùi tôùi teä ñaûo noùi chuyeän vaø döï yeán Laïp
Baùt Cuùc.
Gaõ döùt lôøi roài thoø tay vaøo boïc laáy ra hai taám theû ñoàng. Ñoaïn gaõ quay laïi nhìn Lyù
Töù noùi :
-OÀ ! Taïi haï nghe noùi Chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn laø Uy Ñöùc tieân sinh Baïch laõo
töû. Quyù vò hieän dieän taïi ñaáy döôøng nhö khoâng ai gioáng laõo gia caû.
Lyù Töù laéc ñaàu noùi theo:
-Tieåu ñeä cuõng nhaän ra laø ôû ñaây khoâng coøn Baïch laõo gia.
Laõo Lieâu noùi:
-Laõo hoï Baïch cheát roài. Taân chöôûng moân…
Laõo chöa döùt lôøi thì Phong Vaïn Lyù ñaõ lôùn tieáng thoaù maï :
-Laõo noùi thuùi laém! Uy Ñöùc tieân sinh ñaõ cheát ñaâu? Coù ñieàu…
Laõo Lieâu töùc quùa ngaét lôøi:
-Ñoái vôùi sö thuùc maø mi daùm thoùa maï baèng lôøi thoâ tuïc theá ö?
Phong Vaïn lyù noùi:
-Haïng ngöôøi nhö laõo khoâng xöùng ñaùng laøm sö thuùc ta.
Laõo hoï Lieâu teân laø Lieâu Töï leä, tính noùng nhö löûa, thaáy Phong Vaïn Lyù aên noùi hoãn
xöôïc thì khoâng nhòn ñöôïc nöõa, phoùng kieám ñaâm tôùi.
Phong Vaïn Lyù vung kieám leân gaït, ñoàng thôøi lui laïi moät böôùc.
Lieâu Töï Leä maët ñaày saùt khí, hai maét ñoû ngaàu, choáng kieám saán laïi.
Moät teân ñeä töû chi tröôûng lieàn ñöùng ra ngaên caûn.
Tieáp theo Thaønh Töï Hoïc, Teà töï Mieãn, Löông Töï Tieàn, tôùi taáp vung kieám leân
ñaùnh nhau loaïn xaï.
Hiệp Khách Hành - Hồi 65 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 65 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 65 9 10 354