Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 66

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
594
HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI SAÙU
SÖÛ BAØ BAØ THOÙA MAÏ HIEÀN LANG
Môùi trong khoaûnh khaéc, Tröông Tam ñaõ troå hai moùn thaàn coâng. Chæ löïc cuøng
chöôûng löïc ñeàu khoâng phaûi taàm thöôøng.
Boán teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn kia khoâng töï chuû ñöôïc nöõa ñeàu sôï run leân. Chuùng
chôït thaáy Tröông Tam ñöa muïc quang nhìn mình. Naêm ngoùn tay phaûi gaõ laïi chuyeån
ñoäng töôûng chöøng nhö muoán chuïp vaøo ñaàu thì chaúng coøn hoàn vía naøo nöõa, lieàn vaâng
daï luoân mieäng roài chaïy ra khoûi saûnh ñöôøng.
Luùc naøy boán laõo Thaønh, Teà, Lieâu, Löông vaãn tieáp tuïc cuoäc tyû ñaáu giaû hieäu. Caû boán
laõo cuõng bieát Tröông Tam, Lyù Töù voõ coâng ñaõ cao cöôøng nhö vaäy thì dó nhieân kieán
thöùc cuõng vi dieäu hôn ngöôøi. Cuoäc tyû ñaáu giaû taïo e khoù loøng che ñöôïc maét hai ngöôøi.
Vì theá maø kieám phaùp tuy ngaám ngaàm thoaùi nhöôïng, song ngoaøi maët heát söùc laøm ra boä
huøng hoå tranh ñaáu lieàu maïng.
Söû baø baø caøng coi laâu caøng töùc giaän, muï quaùt leân:
-Nhöõng chieâu thöùc quûy quaùi kia maø baûo laø voõ coâng cuûa phaùi Tuyeát Sôn ö? Theá laø
theå dieän thaønh Laêng Tieâu bò caùc ngöôøi laøm cho tieâu tan maát caû theå dieän.
Muï quay laïi baûo Thaïch Phaù Thieân:
-Ñoà nhi ! Ngöôi caàm thanh ñao naøy ra chaët moãi ngöôøi moät caùnh tay cho ta.
Thaïch Phaù Thieân ñöùng tröôùc maët Tröông Tam sôï bò loä taåy khoâng daùm môû mieäng
leân tieáng, ñaønh ñoùn laáy thanh ñôn ñao troû vaøo Thaønh Töï Hoïc roài cheùm tôùi moät nhaùt.
Thaønh Töï Hoïc nghe Söû baø baø keâu chaøng chaët caùnh tay mình thì bieát laø khoâng phaûi
chuyeän noùi ñuøa neân laõo thaáy chaøng vung ñao cheùm tôùi, voäi vung kieám leân gaït. Theá
kieám naøy vöøa thuû vöøa coâng traàm troïng phi thöôøng. Baát giaùc laõo loä kieám phaùp chaân
chính cuûa phaùi Tuyeát Sôn ra.
Tröông Tam lôùn tieáng hoan hoâ:
-Chieâu kieám naøy môùi thieät ra troø !
Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï:
-Hai vò nghóa huynh bieát mình noäi löïc thaâm haäu, neáu mình ñem noäi löïc ra maø thaéng
thì taát nhieân hoï nhaän ra mình laø Caåu Taïp Chuûng. Mình ñaõ maïo xöng Thaïch Trung
Ngoïc thì chæ neân thi trieån kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn maø thoâi.
Chaøng lieàn vung ñao ñaâm xeùo ñi. Ñoù laø chieâu "AÙm Sôn Hö AÛnh" trong "Tuyeát Sôn
Kieám Phaùp".
Hiệp Khách Hành - Hồi 66 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 66 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 66 9 10 622