Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 67

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
604
HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI BAÛY
NGOÙ GIAI NHAÂN, HAØO KIEÄT HOØA
Söû baø baø quaùt baûo B¹ch V¹n KiÕm:
-NÕu trong loøng ngöôi khoâng phuïc thì ruùt kiÕm ra ñi, ñöøng haàm heø suoâng voâ ích.
B¹ch V¹n KiÕm ñaùp:
-D¹ !
Roài quay l¹i baûo Th¹ch Phaù Thieân:
-Ngöôi phaùt chieâu ñi !
Th¹ch Phaù Thieân ñöa m¾t nhìn A Tuù, thaáy naøng vöøa beõn leõn vöøa ra chieàu lo l¾ng,
thì buïng baûo d¹:
-Sö phuï baûo nÕu mình maø thua y thì vónh vieãn khoâng ñöôïc nhìn maët A Tuù nöõa. Cuoäc
tyû voõ naøy mình phaûi th¾ng môùi ñöôïc.
Chaøng döïng ñöùng thanh ñôn ñao leân roài vung qua vung l¹i.
B¹ch V¹n KiÕm cuõng phoùng kiÕm ra ñaùnh veøo moät caùi, ñaâm thaúng tôùi ngöïc ñoái
phöông.
Th¹ch Phaù Thieân vung ñao leân g¹t, thuaän tay chaøng phaûn kích moät chieâu.
Khi coøn ôû treân ñaûo Töû Yeân, chaøng ñaõ cuøng ñao ñôn ñaùnh nhau vôùi B¹ch V¹n KiÕm,
nhöng khi chaøng söû "Kim OÂ Ñao Phaùp" thuaàn tuùy maø B¹ch V¹n KiÕm söû kiÕm phaùp
raát thoâ sô cuûa phaùi Tuy
Õ
t Sôn, toaøn nhöõng chieâu thöùc môùi nhaäp moân.
Th¹ch Phaù Thieân thaáy thÕ khoâng biÕt ñöôøng ñoùn ñôõ, lieàn bò muõi kiÕm cuûa ñoái
phöông khoeùt v¹t aùo thuûng moät loã troøn ôû tröôùc ngöïc.
Do ñoù maø Th¹ch Phaù Thieân hieåu ngay ñÕn chöõ "biÕn" veà voõ hoïc. Chaøng biÕt raèng tyû
voõ hay ôû choã bi
Õ
t tuøy cô öùng bi
Õ
n, khoâng theå caâu neä theo leà loái thoâng thöôøng.
Veà sau vôï choàng Th¹ch Thanh l¹i chæ ñieåm theâm cho chaøng veà voõ coâng, chaøng tiÕn
boä raát mau.
Baây giôø chaøng l¹i tyû ñaáu vôùi B¹ch V¹n KiÕm maø ñao phaùp chaøng söû duïng khoâng bò
giôùi h¹n trong ph¹m vi nhöõng ñieàu ñaõ hoïc ñöôïc cuûa Söû baø baø, chaøng muùa tít thanh ñôn
ñao tung hoaønh nhö roàng bay phöôïng muùa. Nhieàu chieâu soá ra ngoaøi yù nghó cuûa chaøng.
Hai beân qua l¹i ñöôïc baûy taùm chieâu, B¹ch V¹n KiÕm ñaõ ngaám ngaàm kinh haõi, töï
hoûi:
-Khoâng hieåu thaèng loûi naøy hoïc ñöôïc ñao phaùp cao thaâm ñoù ôû ñaâu?
Hiệp Khách Hành - Hồi 67 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 67 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 67 9 10 815