Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 7

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
56
HOÀI THÖÙ BAÛY
BAÛO KIEÁM VAØO TAY LIEÀN BÒ ÑOAÏT
Caûnh Vaïn Chung voán bieát Hoa Vaïn Töû tuy coøn nhoû tuoåi nhöng thoâng minh hôn
ngöôøi. Haén thaáy naøng khoâng lo veà kieám thaät hay kieám giaû thì chaéc laø coù ñieàu gì
quan troïng laém. Haén lieàn söõng soát hoûi:
-Vaäy sö muoäi lo ñieàu chi ?
Hoa Vaïn Töû ñaùp:
-Chuùng ta ñaõ khoâng giöõ ñöôïc ngöôøi thì tieåu muoäi e raèng khoù loøng giöõ vöõng ñöôïc
hai thanh baûo kieám cuûa hoï. Chuùng ta chaúng laï gì hoï quyù hai thanh kieám naøy chaúng
keùm gì tính maïng.
Caûnh Vaïn Chung giaät mình hoûi laïi:
-Theo yù Hoa sö muoäi thì coù theå xaûy ra chuyeän gì ?
Hoa Vaïn Töû ñaùp:
-Tieåu muoäi nhôù naêm ngoaùi coù moät hoâm tieåu muoäi ngoài roãi noùi chuyeän vôùi Baïch
sö taåu coù ñeà caäp ñeán baûo ñao cuøng baûo kieám trong thieân haï. Luùc aáy thaèng giaëc non
Thaïch Trung Ngoïc cuõng ñöùng beân hôùt leûo. Gaõ khoe song thaân gaõ laø Haéc baïch song
kieám coù moät moùn lôïi khí vaøo baäc nhaát thieân haï. Gaõ coøn noùi, song thaân gaõ cho gaõ
leân hoïc ngheà ôû nuùi Ñaïi Tuyeát Sôn naøy ba naêm khoâng nhìn thaáy thì coøn ñöôïc. Chöù
ñoái vôùi caëp kieám ñoù thì song thaân gaõ khoâng bao giôø chòu rôøi moät ngaøy. Caûnh
huynh! Con ngöôøi ta ôû ñôøi coøn gì yeâu quyù cho baèng con ruoät ? Theá maø vôï choàng
Thaïch trang chuùa coi baûo kieám hôn caû con mình. Baây giôø hoï chòu giao baûo kieám
vaøo tay chuùng ta thì bieát ñaâu chæ trong voøng maáy böõa baèng caùch naøy hay caùch khaùc
hoï phaûi laáy caép cho baèng ñöôïc. Hoï laáy caëp kieám roài môùi ñeán thaønh Laêng Tieâu ñoøi
chuùng ta thì thieät khoù maø traû lôøi ñöôïc.
Kha Vaïn Quaân noùng naûy ñaùp:
-Boïn anh em mình baûy ngöôøi luùc naøo cuõng giöông maét ra maø nhìn thì hai thanh
baûo kieám kia coù moïc caùnh cuõng khoâng bay ñi noåi.
Caûnh Vaïn Chung traàm ngaâm moät luùc roài noùi:
-Lôøi Hoa sö muoäi khoâng phaûi laø quaù ñaùng. Thaïch Thanh laø nhaân vaät phi thöôøng.
Chuùng ta phaûi gia taâm ñeà phoøng môùi ñöôïc, khoâng thì coù luùc bò ngaõ boå chöûng vôùi hoï
ñoù.
Vöông Vaïn Nhaân cuõng noùi:
Hiệp Khách Hành - Hồi 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 7 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 7 9 10 65