Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 71

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
623
HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI MOÁT
THAÏCH TRANG CHUÙA HAI PHEN
NGOÄ NHAÄN
Taï Yeân Khaùch moät mình ra khoûi toång ñaø bang Tröôøng Laïc. Laõo chaïy ñi, roài
khoâng bao giôø nhìn thaáy maët gaõ Caåu Taïp Chuûng nöõa thì töï nhieân traùnh khoûi vaán ñeà
nan giaûi naøy. Nhöng neáu laøm nhö vaäy thì töø ñaây saép tôùi danh hieäu cuûa laõo khoâng
coøn ôû treân choán giang hoà nöõa. Caùi ñoù haõy coøn laø chuyeän nhoû, laõo nghó tôùi ngaøy
tröôùc ñaõ laäp lôøi theà ñoäc, theá maø khoâng troïn veïn lôøi theà thì so vôùi chuyeän cuït hai tat
haõy coøn thaûm khoác hôn nhieàu.
Laõo nhìn Thaïch Trung Ngoïc khoâng chôùp maét ñeå chôø gaõ ra hieäu leänh.
Ngôø ñaâu trong loøng gaõ cuõng sôï haõi voâ cuøng. Gaõ thaáy saéc maët Taï Yeân Khaùch loä
veû quaùi dò, khoâng hieåu laõo muoán haï ñoäc thuû vôùi gaõ theá naøo. Hai ngöôøi cöù ñaêm ñaêm
nhìn nhau. Chæ trong choác laùt maø hai ngöôøi töôûng chöøng nhö laâu ñaõ maáy ngaøy.
Sau moät luùc nöõa, Taï Yeân Khaùch lôùn tieáng noùi :
-Ñöôïc roài, ngöôi ñaõ laáy taám Huyeàn Thieát Leänh ôû trong tay ta phaùt ra ! Taï moã
moät lôøi coi naëng baèng non. Ngöôi muoán ta laøm vieäc gì cho thì cöù noùi ra. Taï moã moät
ñôøi vuøng vaãy giang hoà, duø coù gaëp nhöõng vieäc khoù khaên ñeán ñaâu cuõng quyeát chaúng
chau maøy.
Thaïch Trung Ngoïc nghe laõo noùi vaäy thì ngaån ngöôøi ra. Nhöng vieäc Taï Yeân
Khaùch ban Huyeàn Thieát Leänh gaõ ñaõ nghe qua. Gaõ laø ngöôøi raát thoâng minh cô trí,
chæ xoay chuyeån yù nghó moät chuùt laø hieåu ngay. Gaõ bieát Taï Yeân Khaùch nhaänlaàm
mình laø Thaïch Phaù Thieân (thöïc ra ba chöõ “Thaïch Phaù Thieân” chính laø teân giaû cuûa
Thaïch Trung Ngoïc sau khi gia nhaäp bang Tröôøng Laïc môùi ñaët ra. Coøn Caåu taïp
Chuûng thì khoâng bieát hoï teân laø gì, ngöôøi vieát saùch taïm ñem ba chöõ Thaïch Phaù
Thieân ñeå laøm hoï teân cho haén).
Gaõ nghe Taï Yeân Khaùch noùi baát luaän mình ñöa ra vaánñeà gì nan giaûi ñeán ñaâu, laõo
cuõng phaûi heát söùc laøm cho baèng ñöôïc thì sung söôùng chaúng khaùc gì baét ñöôïc cuûa
baùu töø treân trôøi rôi xuoáng.
Gaõ nghó raèng voõ coâng laõo naøy ñaõ cao thaâm ñeán theá thì vieäc gì maø laõo chaúng
laømnoåi. Nhöng gaõ töï hoûi:
-Mìnhbieát baûo laõo laøm vieäc gì baây giôø ?
Roài gaõ loä veû ngaàn ngöø khoâng quyeát ñònh.
Hiệp Khách Hành - Hồi 71 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 71 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 71 9 10 985