Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 72

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
630
HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI HAI
MA THIEÂN CÖ SÓ ÑUOÁI LYÙ NHAÄN
THAÏCH LANG
Nguyeân Söû baø baø hoï Söû nhuû danh laø Tieåu Thuùy. Hoài tuoåi ñöông xuaân, dung nhan
nguyeät theïn hoa nhöôøng. Boïn töû ñeä thanh nieân voõ laâm vì muï maø meâ maãn taâm thaàn
khoâng phaûi laø ít. Trong boïn naøy thì Baïch Töï Taïi vaø Ñinh Baát Töù laø hai nhaân vaät
ñöôïc chuù troïng hôn heát.
Baïch Töï Taïi voán laø con ngöôøi ngoâng cuoàng töï ñaïi, Söû Tieåu Thuùy khoâng öa laõo,
nhöng song thaân muï laïi vöøa loøng veà voõ coâng vaø danh voïng cuûa laõo. Theá laø muï ñöôïc
gaõ cho chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn.
Nhöõng ngaøy ñaàu sau khi thaønh thaân, Söû Tieåu Thuùy thöôøng ñaáu khaåu vôùi tröôïng
phu, moãi phen muï gaây loän laïi oaùn traùch song thaân mình. Muï noùi laø neáu gaõ cho Ñinh
Baát Töù thì muï khoâng noåi chòu khoå sôû cuøng cöïc theá naøy.
Troø ñôøi ñöùng nuùi naøy troâng nuùi noï laø thöôøng. Hôn nöõa Söû Tieåu Thuùy coá yù choïc
töùc tröôïng phu neân noùi laø yeâu thöông Ñinh Baát Töù, khaùc naøo muï löûa chaùy ñoå theâm
daàu. Duø muï coù khuynh höôùng veà Ñinh Baát Töù phaàn naøo, nhöng cuõng coá yù thoåi
phoàng theâm cho to chuyeän.
Baïch Töï Taïi caêm töùc voâ cuøng nhöng khoâng bieát laøm theá naøo. May ôû choã hai
ngöôøi thaønh hoân chöa ñöôïc bao laâu lieàn sinh haï Baïch Vaïn Kieám. Töø ñoù Söû Tieåu
Thuùy chaêm soùc con cöng, khoâng rôøikhoûi thaønh Laêng Tieâu nöûa böôùc. Maáy chuïc naêm
trôøi muï khoâng gaëp Ñinh Baát Töù laàn naøo nöõa. Duø Baïch Töï Taïi coù daï ghen tuoâng,
nhöng cuõng khoâng ngôø vôï coù ngoaïi tình ñöôïc.
Deø ñaâu ñeán luùc tuoåi giaø laïi xaûy chuyeän Thaïch Trung Ngoïc toan cöôõng hieáp A Tuù
roài naøng nhaûy xuoáng vöïc thaúm töï töû.
Söû Tieåu Thuùy bò Baïch Töï Taïi ñaùnh cho caùi taùt. Muï töùc giaän ra khoûi thaønh Laêng
Tieâu ñi xuoáng vöïc thaúm cöùu A Tuù.
Muï vaãn chöa nguoâi giaän, daét coâ chaùu gaùi vaøo Trung Nguyeân ñeå giaûi loøng böïc boû,
ñoàng thôøi ñeå tröôïng phu phaûi moät phen hoang mang.
Thaät laø “chaúng phaûi oan gia taát khoâng chaïm traùn”. Muï ñeán phuû Voõ Xöông thì
gaëp Ñinh Baát Töù. Hai ngöôøi naøy chia tay trong thieáu thôøi. Ngôø ñaâu laïi truøng phuøng
vaøo hoài toùc baïc.
Hiệp Khách Hành - Hồi 72 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 72 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 72 9 10 843