Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 74

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
647
HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI TÖ
ÑINH BAÁT TÖÙ KHOÂNG VÔÏ COÙ CON RIEÂNG
Thaïch Phaù Thieân theo sau moät gaõ haùn töû. Coøn boán gaõ haùn töû aùo vaøng nöõa thì
traùnh xa ra baûy taùm böôùc roài laïi ñi theo sau Thaïch Phaù Thieân. Ñoaøn ngöôøi chuyeån
vaøo trong nuùi roài, hai beân toaøn laø röøng raäm chæ coù moät con ñöôøng xuyeân qua röøng.
Thaïch Phaù Thieân chuù yù nhìn caûnh saéc boán maët ñeå nhaän ñònh ñöôøng loái [hoøng khi
thoaùt thaân bieát ñöôøng maø chaïy.
Ñi theâm maáy daëm nöõa laïi reõ vaøo moät con ñöôøng toaøn ñaù moïc tai meøo. Meù taû laø
moät laïch nöôùc chaûy xieát xoâ vaøo ñaù baät leân tieáng bì boõm. Con ñöôøng ñi theo laïch
nöôùc moãi luùc moät leân cao.
Sau khi chuyeån qua hai khuùc quanh boãng thaáy moät thaùc nöôùc nhö giaûi luïa traøng
traûi töø treân cao möôøi maáy tröôïng buoâng xuoáng.
Thaùc nöôùc naøy laø choã phaùt nguyeân cuûa laïch nöôïc kia. Haùn töû daãn ñöôøng thoø tay
vaøo phía sau moät caây lôùn beân ñöôøng laáy moät taám aùo möa baèng vaûi daàu treo ôû ñoù töø
tröôùc. Gaõ caàm aùo ñöa cho Thaïch Phaù Thieân noi:
-Quaùn Nghinh Taân döïng leân trong Thuûy Laïc. Ñoù laø nôi maùt meû nhaát cuûa baûn
ñaûo. Xin Thaïch bang chuùa maëc aùo möa vaøo ñeå khoûi öôùt caû y phuïc.
Thaïch Phaù Thieân ñoùn laáy aùo maëc vaøo. Chaøng thaáy haùn töû ñi tôùi gaàn thaùc nöôùc roài
tung mình nhaûy xuoáng. Chaøng cuõng nhaûy theo.
Phía trong thaùc moät con ñöôøng haàm khaù daøi. Hai beân ñöôøng haàm coù thaép ñeøn
daàu. Tuy aùnh saùng lôø môø nhöng cuõng coù theå troâng roõ ñöôïc ñöôøng loái. Chaøng theo
sau gaõ kia tieáp tuïc tieán veà phía tröôùc.
Ñöôøng haàm naøy laø moät huyeät ñoäng thieân nhieân trong loøng nuùi roài söûa sang thaønh
ñöôøng. Choã naøo do nhaân coâng ñaøo ra thì raát chaät heïp. Coù luc laïi gaëp nhöõng quaõng
ñöôøng raát roäng. Chaøng aûcm thaáy caøng tieán vaøo saâu daàn daàn caøng ñi xuoáng thaáp.
Trong ñoäng nghe coù tieáng nöôùc chaûy roùc raùch nghe raát laï ñôøi töôûng chöøng nhö
tieáng goõ khaùnh ngoïc.
Trong sôn ñoäng raát nhieàu ngaùch chia ñi caùc ngaõ.
Thaïch Phaù Thieân duïng taâm ghi nhôù. Chaøng ñi trong ñöôøng haàm chöøng hôn hai
daëm thì tröôùc maët hieän ra moät cöûa ñoäng baèng ngoïc thaïch xaây neân. Treân coång coù
khaéc ba chöõ lôùn.
Thaïch Phaù Thieân lieàn hoûi:
-Phaûi chaêng ñaây laø quaùn Nghinh Taân ?
Hiệp Khách Hành - Hồi 74 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 74 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 74 9 10 686