Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 76

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
661
HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI SAÙU
ÑOÏC SOÅ THÖÔÛNG PHAÏT QUAÀN HUØNG
KHIEÁP VÍA
Boãng nghe Tröông Tam noùi:
-Tam ñeä ! ÔÛ ñaây coù moät soá taân khaùch döôøng nhö khoâng öa muøi vò thöù chaùo Laïp
Baùt naøy, tam ñeä muoán aên theâm maáy baùt thì cöù laáy maø aên cuõng chaúng heà chi.
Thaïch Phaù Thieân ñoùi buïng haøng nöûa ngaøy roài, chaøng môùi aên coù moät baùt chaùo
chöa thaám vaøo ñaâu. Chaøng nghó buïng:
-Mình ñaõ aên moät baùt thì duø aên nhieàu hay aên ít cuõng vaäy thoâi.
Chaøng ñöa maét ngoù sang nhöõng baøn beân caïnh. Maáy ngöôøi ngoài gaàn ñaáy thaáy
chaøng ngoù qua baøn mình voäi böng chaùo giô leân noùi:
-Chaùo naøy naëng muøi quaù, taïi haï khoâng quen. Vaäy xin môøi tieåu anh huøng cöù tuøy
tieän laáy maø duøng, baát taát phaûi khaùch saùo.
Hoï thaáy Thaïch Phaù Thieân chæ coù hai tay dó nhieân khoâng ñoùn laáy caû ñöôïc baáy
nhieâu baùt. Hoï coøn sôï Tröông Tam ñoät nhieân thay ñoåi yù kieán ñeå lôõ maát cô hoäi toát coù
theå ñuøn chaùo cho ngöôøi khaùc, lieàn böng sang ñeå treân baøn tröôùc maët Thaïch Phaù
Thieân.
Thaïch Phaù Thieân noùi:
-Xin caûm ôn lieät vò !
Roài chaøng aên lieàn moät luùc hai baùt nöõa.
Long ñaûo chuùa tuûmtæm cöôøi, gaät ñaàu noùi:
-Lôøi noùi vöøa roài cuûa Giaûi anh huøng quaû ñuùng ñoù. Hoøn hoang ñaûo voâ danh ghi
treân ñòa ñoà chính laø ñaûo Long Moäc maø hieän chuùng ta ñang ngoài ñaây. Coù ñieàu caùi
teân Long Moäc laø sau khi taïi haï vaø Moäc huynh ñeä leân ñaây roài môùi ñaët ra. Nhö vaäy
boïn taïi haï khoâng khoûi coù loãi ngoâng cuoàng vaø tieám vò, thaät laáy laøm sôï haõi. Boïn taïi
haï theo chæ thò trong ñòa ñoà ñi tìm kieám treân ñaûo maát möôøi taùm ngaøy môùi thaáy voõ
coâng bí quyeát. Teù ra bí luïc naøy chæ laø moät baøi thô coå, nghóa lyù raát saâu xa vaø phöùc
taïp. Hai anh em taïi haï möøng quaù lieàn theo böùc ñoà giaûi maø luyeän taäp. Hôõi ôi ! Ai coù
ngôø ñaâu ñöôïc phuùc maø thaønh hoïa. Sau aáy naêm nghieân cöùu luyeän taäp, ñoät nhieân hai
anh em xaûy chuyeän baát ñoàng yù kieán veà nhöõng chæ thò voõ coâng trong böùc ñoà giaûi. Taïi
haï baûo phaûi luyeän nhö taïi haï môùi ñuùng, maø Moäc huynh ñeä laïi cho laø taïi haï hieåu
laàm phaûi luyeän theá kia môùi ñöôïc. Hai ngöôøi tranh luaän maáy ngaøy trôøi. Ruùt cuïc
Hiệp Khách Hành - Hồi 76 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 76 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 76 9 10 335