Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 77

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by COI http://hello.to/kimdung
669
HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI BAÛY
COI ÑOÀ GIAÛI HAØO KIEÄT ÑIEÂN ÑAÀU
Ñinh Baát Töù hoûi:
-Theá thì sao nhöng baïn ñoàng ñaïo bò gieát cheát, thi theå laïi khoâng traû veà queâ quaùn.
Long ñaûo chuùa laéc ñaàu ñaùp:
-Ñinh tieân sinh noùi vaäy laø sai. Nhöõng lôøi ñoàn ôû doïc ñöôøng sao coù theå tin heát
ñöôïc.
Ñinh Baát Töù laïi hoûi:
-Theo lôøi Long ñaûo chuùa thì sao bao nhieâu tay cao thuû voõ laâm khoâng coù toäi gì thì
chaúng moät ngöôøi naøo cheát ö! Ha ha! Thaät ñaùng buoàn cöôøi!
Long ñaûo chuùa cuõng ngöûa maët leân trôøi caû cöôøi nhaïi laïi:
-Ha ha, thaät laø ñaùng buoàn cöôøi:
Ñinh-Baát-Töù ngaïc nhieân hoûi:
-Sao laïi cöôøi?
Long ñaûo chuùa cöôøi ñaùp:
-Ñinh tieân sinh laø taân khaùch cuûa ñeä ñaûo. Tieân sinh noùi laø ñaùng buoàn thì taïi haï
cuõng leân tieáng phuï hoaï laø ñaùng buoàn cöôøi.
Ñinh-Baát-Töù noùi:
-Trong voøng ba möôi naêm trôøi nhöõng tay cao thuû voõ laâm ñeán ñaûo Long-Moäc aên
chaùo Laïp-Baùt khoâng ñuû caû ngaøn cuõng phaûi taùm traêm, theo lôøi Long ñaûo chuùa, ñaõ
ñöôïc bình yeân voâ söï, vaäy chaúng ñaùng buoàn cöôøi laém ö?
Long ñaûo chuùa ñaùp:
-Ñaõ laø ngöôøi ai cuõng coù soá maïng. Neáu ñaïi haïn ñaõ ñeán maø khoâng phaûi Ñaïi La
Kim Tieân thì coøn soáng theá naøo ñöôc? coù ñieàu nhöõng ngöôøi ñoù khoâng phaûi haûo ñaûo
ñaõ ra tay haï saùt maø thoâi
Ñinh-Baát-Töù ngeïo ñaàu ngaãm nghó moät laùt roài noùi:
-Vaäy taïi haï muoán hoûi thaêm tin töùc veà moät ngöôøi: Coù moät coâ gaùi teân laø Phöông coâ
taïi haï nghe noùi möôøi chín naêm tröôùc ñaây ñaõ ñeán ñaûo Long moäc naøy ngöôøi ñoù vaãn
maïnh khoeû chöù?
Long ñaûo chuùa hoûi laïi:
-Vò nöõ hieäp ñoù hoï gì? Chöøng bao nhieâu tuoåi? Y laø nhaân vaät ñaàu naõo ôû moân phaùi
hoaëc baïng hoäi naøo?
Ñinh-Baát-Töù ngaäp ngöøng:
-Hoï gì thì taïi haï cuõng khoâng bieát roõ. Chính ra... Y hoï Ñinh thì phaûi.
Hiệp Khách Hành - Hồi 77 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 77 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 77 9 10 500