Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 78

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by COI http://hello.to/kimdung
679
HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI TAÙM
TROÂNG ÑOÀ HÌNH HAØO KIEÄT LUYEÄN VOÕ
Thaïch Phaù Thieân nghe hai ngöôøi tranh bieän veà hai chöõ "chuû khaùch" haøng giôø,
khoâng ai chòu ai, moãi luùc moät to tieáng maø chaøng chaúng hieåu gì raùo.Chaøng ñöa maét
nhìn qua meù Taây thaáy moät ñoâi nam nöõ ñang tyû kieám. Hoï tyû qua laïi moät chieâu. Coù
luùc ngöôøi ñaøn oâng ngoeïo ñaàu suy nghó. Coù luùc ngöôøi ñaøn baø söû ñi söû laïi moät chieâu
kieám ñeán taùm chín laàn. Xem chöøng hai ngöôøi naøy neáu khoâng phaûi laø vôï choàng thì
cuõng laø anh em hay baïn ñoàng moân, vì hoï coù veû thaân tình vôùi nhau laém. Hoï ñoàng
taâm hieäp löïc ñeå nghieân cöùu voõ hoïc tuyeät khoâng tranh chaáp nhau nöûa caâu.
Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï:
-Hoïc kieám phaùp theo hai ngöôøi naøy chaéc coù theå ñi ñeán choã vi dieäu ñöôïc.
Chaøng lieàn töø töø tieán laïi gaàn.
Boãng thaáy ngöôøi ñaøn oâng phoùng kieám cheânh cheách ñi, nhöng môùi phoùng ra nöûa
vôøi laïi thu veà, laéc ñaàu maáy caùi, toû veû chaùn naûn roài thôû daøi noùi:
-Ruùt cuïc vaãn khoâng ñuùng.
Ngöôøi ñaøn baø lieàn an uûi gaõ, noùi:
-Vieân ca! So vôùi naêm thaùng tröôùc ñaây, chieâu naøy vieãn ca ñaõ tieán boä raát nhieàu.
Chuùng ta thöû nghó laïi lôøi chuù thích naøy: "Ngoâ caâu laø thanh baûo ñao cuûa Ngoâ Vöông
Haïp Lö". Taïi sao thanh baûo ñao cuûa Ngoâ Vöông Haïp Lö laïi coù choã dò ñoàng vôùi baûo
ñao cuûa ngöôøi khaùc.
Gaõ ñaøn oâng thu tröôøng kieám veà, ñoïc baøi chuù giaûi treân vaùch:
-Saùch Ngoâ Vieät Xuaân Thu cheùp raèng: "Haïp Lö ñaõ baùn thanh kieám Maïc Taø coøn
ra leänh cho ngöôøi trong nöôùc ñaùnh caâu (göôm) vaøng. Ai laøm caâu toát ñöôïc thöôûng
traêm laïng vaøng. Ngöôøi Ngoâ laøm caâu raát nhieàu. Coù keû tham ñöôïc nhaø vua troïng
thöôûng gieát hai con laáy maùu pha voâ vaøng, y laøm ñöôïc ñoâi caâu daâng Haïp Lö". Thieân
muoäi! Caâu chuyeän cuõ naøy thaät laø taøn nhaãn! Ai ñôøi vì tham traêm laïng vaøng thöôûng
maø gieát hai con cuûa mình bao giôø?.
Ngöôøi ñaøn baø ñaùp:
-Hai chöõ "taøn nhaãn" döôøng nhö laø yeáu quyeát cuûa chieâu naøy, töùc laø phaûi haï thuû
moät caùch quyeát lieät, duø chính con mình sinh ra cuõng phaûi gieát cheát. Neáu khoâng theá
thì baøi chuù thích treân vaùch daãn tích naøy vaøo laøm chi?
Thaïch Phaù Thieân thaáy ngöôøi ñaøn baø naøy côõ ngoaøi boán chuïc tuoåi, dung maïo raát
xinh töôi, maø noùi ñeán chuyeän ngöôøi gieát con, muï vaãn maët trô nhö ñaù, khoâng toû veû
caûm ñoäng chuùt naøo, neân chaøng chaùn gheùt khoâng muoán nghe nöõa.
Hiệp Khách Hành - Hồi 78 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 78 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 78 9 10 332