Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 79

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n
Typed by COI http://hello.to/kimdung
688
!"#$%&'$()*$+,-.$/&01
2#$134$+5$/&6$78#$%&91&$/:13
Th¹ch Ph¸ Thiªn
r¸ng trÊn tØnh t©m thÇn nh÷ng ch÷ trªnch ®¸ tl¹i
thÊy v¸ng ãc. Chµng liÒn nh×n ra chç kh¸c, tù hái:
Ch÷ g× mµ kú vËy? HÔ nh×n vµo l¹i cho¸ng v¸ng ®Çu ãc lµ nghÜa lµm sao?
Chµng ®éng tÝnh hiÕu kú, kh«ng d»n lßng ®!îc, l¹i quay vµo d!¬ng m¾t lªn
®Ó ý nh×n th× thÊy bao nhiªu nÐt bót tùa hå ®Òu biÕn thµnh nh÷ng con nßng
näc l¹i ®øng yªn k«ng cö ®éng.
Th¹ch- Ph¸ -Thiªn th!ë nhá tÊm th©n c« ®éc ë chèn hoang s¬n, cø ®Õn mïa
xu©n lµ chµng th!êng vµo khe nói b¾t rÊt nhiÒu nßng näc, råi l¹i lÊy ®¸ xÕp
thµnh vòng vµo ®å nu«i ®Ó coi chóng rông ®u«i, mäc ch©n biÕn thµnh Õch,
nh¶y ra ngoµi vòng kªu åm ép, inh ái c¶ mét vïng s¬n c!íc cho ®ì tÞch
mÞch.
Lóc nµy chµng t!ëng chõng nh! ®!îc gÆp b¹n trong håi th¬ Êu th× mõng rì
v« cïng. Chµng chó ý nh×n kü th¸i ®é cña mét con nßng näc. Håi l©u chµng
thÊy huyÖt “ Chi-D!¬ng”ë sau l!ng nÈy lªn th× bông b¶o d¹:
M×nh t!ëng con nßng näc nµy d!êng nh! ®ang vïng vÉy ch¬i l!în mµ
thùc ra lµ nã cã liªn quan ®Õn néi khÝ cña m×nh.
Chµng l¹i coi ®Õn con nßng näc thø hai th× huyÖt “ HuyÒn Khu” ë sau l!ng
l¹i nÈy lªn. Nh!ng bçng néi khÝ tõ huyÖt “ ChÝ-D!¬ng” ®Ìn huyÖt” HuyÒn-
Khu” kh«ng th«ng nhau n÷a.
Chµng liÒn ®¶o m¾t coi sang con thø ba mµ l©u l¾m luång néi khÝ kh«ng
thÊy ®éng tÜnh g×.
Hiệp Khách Hành - Hồi 79 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 79 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 79 9 10 317