Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 8

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
65
HOÀI THÖÙ TAÙM
GAÕ AÊN XIN CHAÚNG CHÒU XIN AÊN
Gaõ aên xin vöøa ñöa maét nhìn taám baùnh boø, vöøa nuoát nöôùc mieáng khoâng ngôùt,
nhöng thuûy chung gaõ vaãn khoâng môû mieäng xin aên.
Taï Yeân Khaùch aên xong moät caùi roài. Laõo thaáy thaèng nhoû chæ nhìn maø khoâng noùi
gì thì trong loøng noùng naûy.
Laõo lieàn moät tay caàm baùnh thöù hai ñöa leân cöûa mieäng coøn tay kia thoø tay vaøo
quaày baùnh laáy theâm moät taám nöõa.
Baây giôø döôøng nhö gaõ aên xin ñaõ theøm quaù roài, nhöng gaõ vaãn khoâng xin Taï Yeân
Khaùch maø quay vaøo baûo chuû quaùn:
-Chaùu cuõng aên hai taám.
Roài gaõ khoâng chôø chuû quaùn traû lôøi, töï yù thoø ngay tay vaøo tuû baùnh caàm laáy.
Chuû quaùn ñöa maét nhìn Taï Yeân Khaùch nhö hoûi yù laõo coù thuaän cho thaèng nhoû aên
khoâng.
Taï Yeân Khaùch möøng thaàm trong buïng. Laõo chæ gaät ñaàu moät caùi chöù khoâng noùi gì.
Caùi gaät ñaàu cuûa laõo ñoái vôùi chuû quaùn vöøa coù nghóa laø öng thuaän vöøa ñeå luùc tính
tieàn vaãn coù theå baét cheït thaèngnhoû phaûi môû mieäng xin môùi cho tieàn traû. Trong buïng
laõo laáy laøm ñaéc yù, mieäng laåm baåm:
-Thöû xem laùt nöõa mi coù yeâu caàu ta khoâng ?
Gaõ aên xin aên xong moät taám baùnh boø laïi laáy taám thöù hai ra aên. Gaõ thaáy baùnh
ngon maø trong buïng haõy coøn ñoùi thì cöù laáy caùi moät aên daàn. AÊn heát caùi thöù tö gaõ môùi
noùi:
-Thoâi no roài khoâng aên nöõa.
Taï Yeân Khaùch aên heát hai caùi baùnh roài cöù ngoài chôø cho gaõ aên xin aên xong môùi
quay laïi hoûi chuû quaùn:
-Bao nhieâu tieàn nhæ ?
Chuû quaùn ñaùp:
-Hai ñoàng moät taám. Caû thaûy saùu taám, coäng laø möôøi hai ñoàng.
Taï Yeân Khaùch ñaùp:
-Khoâng theå ñöôïc. Phaàn ai aên ngöôøi naáy traû tieàn. Ta aên hai taám vaäy ta phaûi traû
boán ñoàng thoâi.
Laõo noùi xong thoø tay vaøo boïc toan moùc tieàn ra traû, nhöng laõo sôø ñi sôø laïi maø
chaúng coøn moät ñoàng naøo.
Nguyeân saùng hoâm nay, laõo vaøo thaønh Bieän Löông aên uoáng, coù ít baïc leû laõo ñaõ
xaøi heát roài. Trong mình laõo coù mang nhieàu vaøng laù, nhöng luùc coøn ôû thaønh Bieän
Hiệp Khách Hành - Hồi 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 8 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 8 9 10 947