Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 9

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
74
HOÀI THÖÙ CHÍN
QUYEÁT CHAÚNG CAM TAÂM THAÁY BAÁT BAÈNG
Taï Yeân Khaùch duø laø keû taøn aùc ñeán ñaâu, nhöng thaáy gaõ aên xin ñoái ñaõi vôùi mình
moät caùch chaân thaät nhö vaäy cuõng khoâng tieän vaän noäi löïc ñeå haïi gaõ.
Laõo laïnh luøng noùi:
-Ta vaãn maïnh khoûe nhö thöôøng, coù beänh taät gì ñaâu ? Naøy ! Mi haõy coi ñaây ! Coù
phaûi côn noùng cuûa ta lui roài khoâng ?
Laõo noùi xong caàm laáy baøn tay gaõ aên xin ñaët leân traùn mình.
Gaõ aên xin sôø traùn laõo thaáy maùt laïnh, noù caøng hoang mang hôn hoát hoaûng la leân:
-UÙi chao ! Thieät laø nguy quaù ! Laõo baù baù ! Baù baù cheát ñeán nôi roài !
Taï Yeân Khaùch vöøa töùc giaän vöøa buoàn cöôøi hoûi:
-Thaèng nhoû naøy ! Sao mi toaøn noùi höôu noùi vöôïn ? Laøm sao maø mi baûo ta cheát
ñeán nôi roài ?
Gaõ aên xin ñaùp:
-Coù moät laàn maù maùù chaùu maéc beänh. Ngöôøi maù maù luùc noùng nhö löûa, luùc laïi laïnh
laïnh nhö baêng. Maù maù chaùu keâu la raàm rì: “Ta cheát ñaây! Ta cheát ñeán nôi roài! Ñau
ñôùn theá naøy thaø cheát ñi coøn hôn!” Sau quaû nhieân beänh maù maù chaùu raát laø traàm
troïng, maáy laàn cheát huït. Maù maù chaùu naèm lieät giöôøng hai thaùng trôøi môùi khoûi. Baây
giôø chaùu thaáy laõo baù baù cuõng gioáng heät nhö vaäy. Ngöôøi baù baù vöøa noùng nhö than
hoàng maø baây giôø ñaõ laïnh toaùt. Chaùu e baù baù seõ cheát maát khoâng thì phaûi beänh naëng
maáy thaùng môùi khoûi.
Taï Yeân Khaùch tuûm tæm cöôøi noùi:
-Ta khaùc, khoâng gioáng maù maù mi ñaâu. Ta khoâng beänh taät chi caû. Mi baát taát phaûi
lo ngaïi.
Gaõ aên xin thaáy Taï Yeân Khaùch baûo vaäy thì khoâng noùi gì nöõa, chæ kheõ laéc ñaàu ra
veû khoâng tin.
Taï Yeân Khaùch cuøng gaõ aên xin laïi ñi moät hoài nöõa. Baây giôø ñaõ vaøo luùc ñuùng ngoï,
maët trôøi noùng nhö thieâu nhö ñoát.
Gaõ aên xin chaïy vaøo beân ñöôøng haùi baûy taùm chieác laù caây lôùn.
Taï Yeân Khaùch thaáy vaäy thì cho laø gaõ coøn tính con nít, ñi haùi laù ñeå nghòch chôi
neân laõo cuõng khoâng hoûi gì ñeán.
Ngôø ñaâu gaõ aên xin haùi nhöõng laù caây ñoù veà keát thaønh caùi noùn. Gaõ caàn ñöa cho Taï
Yeân Khaùch roàøi noùi:
Hiệp Khách Hành - Hồi 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 9 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 9 9 10 215