Ktl-icon-tai-lieu

Hoa xuân tứ - Quang Huy

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOA XUÊN TÛÁ 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
VAÂI LÚÂI CUÂNG BAÅN ÀOÅC .............................................................................................2
CHÛÚNG I.......................................................................................................................4
Ngûúâi ta thò höìn vña lïn mêy, maâ noá thò cûá àûáng àêëy, noá cûúâi! ...........................4
CHÛÚNG II...................................................................................................................10
Vuå bõ naån tûâ chiïëc che eáp mña vaâác chõu àûång laå luâng cuãa em beá saáu tuöíi. ....10
CHÛÚNG III..................................................................................................................14
Nhûäng chuyïån kyâ quùåc nhûng coá thêåt .................................................................14
CHÛÚNG IV..................................................................................................................23
Cö giaáo múái vaâåu beá cûúäi trïn quaã bom.............................................................23
CHÛÚNG V ...................................................................................................................31
Nhûäng troâ tinh quaái coá thïí deåp àûúåc khöng?.......................................................31
CHÛÚNG VI..................................................................................................................37
Danh tûâ (nhùæm mùæt), àöång tûâ (hùæt húi) vaâ baâi veâ khöng coá tïn taác giaã..............37
CHÛÚNG VII.................................................................................................................47
Thò cuäng nhû úã raåp xiïëc êëy maâ! ....................................................................47
CHÛÚNG VIII...............................................................................................................55
Chùèng phaãi vò thïë maâ khöng xûáng àaáng laâm chi àöåi phoá!...................................55
CHÛÚNG IX..................................................................................................................62
Haäy gûãi cho möåt laá thû viïët bùçng chên hoùåc bùçng cöí! .........................................62
CHÛÚNG X....................................................................................................................68
Suöët àïm khöng thïí naâo chúåp mùæt! ......................................................................68
Hoa xuân tứ - Quang Huy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoa xuân tứ - Quang Huy - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Hoa xuân tứ - Quang Huy 9 10 442