Ktl-icon-tai-lieu

Hỏi đáp tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi Đội Xem Rồi Thích
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHÖÔNG 1
ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ
Caâu 1: Haõy neâu caùc chæ tieâu ñaùnh giaù möùc ñoä û cöûa cuûa 1 neàn kinh teá theo quan
ñieåm truyeàn thoáng vaø quan ñieåm hieän ñaïi?
Theo quan ñieåm truyeàn thoáng, caùc chæ tieâu ñoù laø: tæ lgiaù trò thöông maïi quoác teá( tæ
leä giaù trò xuaát khaåu, nhaäp khaåu ) treân toång saûn phaåm quoác noäi (GDP).
Theo quan ñieåm hieän ñaïi, boå sung theâm nhöõng haøng hoùa tieàm naêng coù theå tham gia
thöông maïi quoác teá, chöù khoâng chæ bao goàm nhöõng haøng hoùa thöïc söï ñöôïc xuaát khaåu v
nhaäp khaåu. Ngoaøi ra coøn coù theâm chæ tieâu voán quoác teá.
Caâu 2:Lôïi ích vaø ruûi ro khi tham gia thò tröôøng taøi chính quoác teá ?
Lôïi ích: Nh ñaàu trong nöôùc ñöôïc cung caáp nhöõng nguoàn voán b sung töø nöôùc
ngoaøi, khi khoâng theå huy ñoäng treân thò tröôøng taøi chính noäi boä trong nöôùc,vì vaäy nhôø thò
tröôøng taøi chính quoác teá cho pheùp nhöõng nhaø ñaàu tìm kieám theâm nhöõng nguoàn voán töø
nöôùc ngoaøi ñeå b sung vaøo ngaân saùch voán cuûa mình khoâng nhöõng th nhôø coù thò tröôøng
taøi chính quoác teá maø caùc nhaø ñaàu tö coù nhöõng cô hoäi sinh lôøi cao vaø giaûm ñöôïc nhöõng ruûi
ro lôùn veà taøi chính.
Ruûi ro: Khi tham gia thò tröôøng taøi chính giöõa caùc quoác gia luoân chuïi aûnh höôûng laãn
nhau veà möùc taêng tröôûng kinh teá tyû giaù, tyû leä laïm phaùt.
Caâu 3:Taïi sao taøi chính quoác teá ngaøy caøng trôû neân quan troïng ?
Tröôùc xu theá thöông maïi v chu chuyeån voán ngaøy caøng ñöôïc quoác teá hoaù, nhöõng söï
kieän taøi chính trong nöôùc cuõng nquoác teá coù aûnh höôûng ngay laäp töùc treân phaïm vi toaøn
theá giôùi, do ñoù moïi quan heä taøi chính ngaøy caøng trôû neân ñöôïc quoác hoaù. Thöïc teá cho thaáy
nhöõng thò tröôøng taøi chính ñöôïc lieân keát chaët ch vôùi nhau khoâng nhöõng treân phaïm vi
quoác gia maø coøn caû phaïm vi quoác teá vì vaäy nhöõng coâng ty caùc quoác gia khaùc nhau luoân
ñoái maët vôùi thò tröôøng taøi chính gioáng nhau. Do ñoù vai troø cuûa thò tröôøng taøi hính ngaøy
caøng trôû neân quan troïng laø moät vaán ñeà khoâng theå thieáu trong neàn kinh teá môû vì:
Thöù nhaát : giuùp nhaø quaûn t nhaän bieát ñöôïc t tröôøng quoác teá s aûnh hwongr ñeán
coâng ty n theá naøo, treân sôû ñoá ñeà ra nhuõng haønh ñoäng thích hôïp ñeå taän duïng khai
thaùc nhöõng dieãn bieán coù lôïi vaø ñoàng thôøi ñöa ra nhöõng giaûi phaùp ñeå traùnh coâng ty khoûi
toån thaát.
Thöù hai: giuùp nhaø quaûn trò löôøng tröôùc nhöõng söï kieän coù theå xaûy ra vaø töø ñ ñ ra
nhöõng quyeát saùch tröôùc khi söï kieän xaûy ra
Maët khaùc caùc thò tröôøng lieân keát chaët cheõ vôùi nhau cho neân nhöõng söï kieän xaûy ra duø
baát cöù ôû ñaâu ñeàu coù aûnh höôûng ngay laäp töùc treân qui moâ toaøn caàu. vì theá taøi chính quoác teá
ngaøy cang tôû neân quan troïng
Caâu4: Giaûi thích vì sao thöông maïi quoác teá taêng nhanh hôn thöông maïi noäi ñòa?
Goàm 2 nguyeân nhaân:
- 1 -
Hỏi đáp tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hỏi đáp tài chính quốc tế - Người đăng: Đội Xem Rồi Thích
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hỏi đáp tài chính quốc tế 9 10 382