Ktl-icon-tai-lieu

Hội thi kể chuyện bác hồ

Được đăng lên bởi Linh Trần
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 55 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN TỊNH BIÊN
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH “A” NHƠN HƯNG
***
Nhơn Hưng, ngày 17 tháng 03 năm 2015

Số: 31/KH-LĐ.ANH
KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyển Bác Hồ” năm 2015
Căn cứ công văn số 51/HĐĐ.AG ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Hội đồng đội
tỉnh An Giang; công văn số 04/HĐĐ.TB ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Hội đồng
đội huyện Tịnh Biên về việc triển khai hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm
2015”;
Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20142015 của Liên đội . Được sự đồng ý của Chi bộ, BGH trường. Nay Liên đội trường
TH “A” Nhơn Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác
Hồ ” năm học 2014 – 2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Thông qua Hội thi nhằm khuyến khích các em thiếu nhi sưu tầm và kể những
câu chuyện về đức hy sinh hết lòng vì dân, vì nước, lối sống giản dị, tiết kiệm, lòng
yêu nước thương dân vô hạn của Bác. Qua đó, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận
thức cho thiếu nhi về tấm gương của Bác Hồ kính yêu, giúp các em biết học tập, vận
dụng vào cuộc sống và làm theo lời Bác.
- Góp phần làm phong phú hơn những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.
- Đưa phong trào kể chuyện và học tập làm theo gương Bác trở thành một hoạt
động văn hóa trong nhà trường, trong hoạt động phong trào của Liên đội.
- Hội thi được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, thực hiện đúng tiến độ, thời gian
theo kế hoạch đề ra. Việc đánh giá bảo đảm chính xác, khách quan, công tâm, dân
chủ. Tổ chức hội thi phải tạo khí thế sôi nổi, hào hứng, chú ý công tác tuyên truyền,
cổ vũ hội thi, tạo khí thế thi đua để nghiên cứu, tìm hiểu và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh.
- Qua Hội thi chọn 01 cá nhân xuất sắc để quay clip tham dự Hội thi “Kể chuyện
Bác Hồ” toàn huyện.
II. THỂ LỆ HỘI THI:
1. Đối tượng – Số lượng:
* Đối tượng:
- Đội viên, thiếu niên và nhi đồng từ 06 đến 14 tuổi trong toàn Liên đội.

* Số lượng: không hạn chế
- Mỗi lớp chọn 01 hoặc nhiều em.
- Nhóm múa, hát, đọc thơ minh họa của mỗi lớp không quá 06 em.
2. Nội dung:
- Kể những câu chuyện về đạo đức Bác Hồ đã đăng trên sách giáo khoa, báo, tạp
chí ……………
- Câu chuyện kể phải đúng chủ đề về đạo đức của Bác như: Lối sống giản dị của
Người, lòng yêu nước và các đức tính quý báu của Người (thanh cao, giản dị, khiêm
tốn, gần gũi, thương yêu, chăm sóc thanh niên, phụ nữ, người già, chiến sỹ, thương
bệnh binh, các em thiếu niên nhi đồng…).
- Các đơn vị lớp phải gửi nội dung câu chuyện về nhà trường (Đ/c Linh– TPT
Đội), dưới hình thức đánh máy...
HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN TỊNH BIÊN
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH “A” NHƠN HƯNG
*** Nhơn Hưng, ngày 17 tháng 03 năm 2015
Số: 31/KH-LĐ.ANH
KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyển Bác Hồ” năm 2015
Căn cứ công văn số 51/HĐĐ.AG ngày 09 tháng 03m 2015 của Hội đồng đội
tỉnh An Giang; công văn số 04/HĐĐ.TB ngày 11 tháng 03 m 2015 của Hội đồng
đội huyện Tịnh Biên về việc triển khai hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm
2015”;
Căn cứ vào chương trình công tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2014-
2015 của Liên đội . Được sự đồng ý của Chi bộ, BGH trường. Nay Liên đội trường
TH “A Nhơn Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác
Hồ ” năm học 2014 – 2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Thông qua Hội thi nhằm khuyến khích các em thiếu nhi u tầm kể những
câu chuyện về đức hy sinh hết lòng dân, nước, lối sống giản dị, tiết kiệm, lòng
yêu nước thương dân hạn của Bác. Qua đó, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận
thức cho thiếu nhi về tấm gương của Bác Hồ kính yêu, giúp các em biết học tập, vận
dụng vào cuộc sống và làm theo lời Bác.
- Góp phần làm phong phú hơn những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.
- Đưa phong trào kể chuyện học tập làm theo gương c trở thành một hoạt
động văn hóa trong nhà trường, trong hoạt động phong trào của Liên đội.
- Hội thi được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, thực hiện đúng tiến độ, thời gian
theo kế hoạch đề ra. Việc đánh giá bảo đảm chính xác, khách quan, công tâm, dân
chủ. Tổ chức hội thi phải tạo khí thế sôi nổi, hào hứng, chú ý công tác tuyên truyền,
cổ hội thi, tạo khí thế thi đua để nghiên cứu, tìm hiểu làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh.
- Qua Hội thi chọn 01nhân xuất sắc để quay clip tham dự Hội thi “Kể chuyện
Bác Hồ” toàn huyện.
II. THỂ LỆ HỘI THI:
1. Đối tượng – Số lượng:
* Đối tượng:
- Đội viên, thiếu niên và nhi đồng từ 06 đến 14 tuổi trong toàn Liên đội.
Hội thi kể chuyện bác hồ - Trang 2
Hội thi kể chuyện bác hồ - Người đăng: Linh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hội thi kể chuyện bác hồ 9 10 422