Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính điện từ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
OpenOffice.org Calc
* Bản quyền OpenOffice.org (2000 - 2006) sở hữu của
hãng Sun Microsystems Inc. Sản phẩm được phát triển bởi
Sun Microsystems Inc dựa trên OpenOffice.org
* Công ty Cổ phần MISA biên tập tài liệu và cung cấp dịch
vụ đào tạo

Hà nội, tháng 4 - 2007

Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org Calc

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU......................................................................................................4
Chương 01 - LÀM QUEN VỚI CALC............................................................5
1.1 Cách khởi động.........................................................................................5
1.2 Màn hình làm việc của Calc .....................................................................5
1.3 Thoát khỏi giao diện Calc.........................................................................6
Chương 02 - CÁC THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH .......................................7
2.1 Tạo một bảng tính mới .............................................................................7
2.2 Lưu bảng tính lên đĩa................................................................................7
2.3 Mở tài liệu đã tồn tại trên đĩa ...................................................................8
2.4 Đóng bảng tính .........................................................................................9
2.5 Chèn thêm một bảng tính..........................................................................9
2.6 Xóa một bảng tính ....................................................................................9
2.7 Đổi tên bảng tính ....................................................................................10
2.8 Sao chép/ di chuyển một bảng tính.........................................................10
2.9 Ẩn và hiện lại một bảng tính ..................................................................10
2.10 Bảo vệ bảng tính...................................................................................10
2.11 Chọn nhiều bảng tính............................................................................12
Chương 03 - XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH...............................13
3.1 Các kiểu dữ liệu......................................................................................13
3.1.1 Dạng chuỗi (Text) ............................................................................13
3.1.2 Dạng số (Number)...................................................................
TÀI LIU HƯỚNG DN S DNG PHN MM
BNG TÍNH ĐIN T
OpenOffice.org Calc
* Bn quyn OpenOffice.org (2000 - 2006) s hu ca
hãng Sun Microsystems Inc. Sn phm được phát trin bi
Sun Microsystems Inc da trên OpenOffice.org
* Công ty C phn MISA biên tp tài liu và cung cp dch
v đào to
Hà ni, tháng 4 - 2007
Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính điện từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính điện từ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính điện từ 9 10 74