Ktl-icon-tai-lieu

Huyền thoại Nghiêm Tân Khí công hay trường sinh học? Hằng Nga

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Huyền thoại Nghiêm Tân Khí công hay trường sinh học?
Hằng Nga1

Huyền thoại Nghiêm Tân
- Khí công hay trường sinh học?
Hằng Nga
Nghiêm Tân sinh trưởng ở một làng nhỏ thuộc huyện Giang Dân, tỉnh Tứ
Xuyên, Trung Quốc. Nghiêm Tân có vóc người nhỏ nhắn, là con thứ của
một gia đình có truyền thống thượng võ nên từ nhỏ đã yêu thích quyền cước.
Một chuyện kỳ lạ đã đưa Nghiêm Tân đến với khí công. Vào năm bốn tuổi,
một hôm, bé Nghiêm Tân đang nô đùa cùng với bọn trẻ trong rừng, bất ngờ
gặp một người đàn ông tuổi trung niên. Với một thứ khinh công tột đỉnh, chỉ
trong nháy mắt, ông đã biến mất, nhìn khắp bốn bề đều không thấy bóng
hình, như đã bay lên trời cao hay biến vào lòng đất vậy. Thế rồi, chỉ trong
thoang chốc ông lại đột ngột hiện ra, đứng trước bọn trẻ đang ngơ ngác. Bé
Nghiêm Tân nhiền đến ngây người và cứ níu ông đòi dạy võ. Cuối cùng vị
cao thủ võ lâm ẩn cư tu thân luyện công nơi núi rừng sâu ấy đã nhận cậu bé
bốn tuổi này làm đệ tử. Ông đã cấm Nghiêm Tân tiết lộ thân thế bí ẩn của
mình.
Dưới sự chỉ dẫn của sư phụ, Nghiêm Tân tĩnh tâm học khí công. Ba, bốn
năm trôi qua, cậu bé cảm thấy xương cốt, thần kinh và máu thịt trong người
như đã thay đổi hẳn. Dòng máu trong thân thể như sôi bỏng, hai bàn tay
nóng ran rát. Ngày thường luyện công trong phòng, mắt không chút nhìn
xiên, nhưng thoàn thân Nghiêm Tân như đã bay ra khỏi, ra tới cánh đồng
quang đãng. Khi nhắm mắt ngưng thần, trước mắt thấy nổi lên lớp lớp ánh
sáng trắng loang loáng. ánh sáng qua đi, trong đầu hiện ra hình dáng những
đồ đạc bày trong phòng như bàn, ghế, giường tủ... không bao lâu lại sinh
những dải sóng óng ánh các màụ Sư phụ bảo đó là kết quả do chuyên tâm
chú thần công lực và thăng hoa đã đạt được.
Năm tám tuổi, nhờ cha thân đến cầu xin, Nghiêm Tân lại được nhà khí
công lừng danh là Hải Đăng pháp sư vui lòng truyền dạy bí pháp. Hải Đăng
pháp sư là bậc võ lâm lão tiền bối, võ nghệ tinh sâu, công lực phi phàm và
cực kỳ nghiêm khắc đối với các đệ tử của mình. Theo tông phái của Hải
Đăng pháp sư, Nghiêm Tân nhập môn, nhập đạo, được học tập một cách
hoàn chỉnh các môn: Vân thông khí công, Thiếu niên tinh quyền, Tỉnh lã là
quyền (bao gồm đường quyền từ thứ năm đến thứ chín của phái Thiếu Lâm),

Huyền thoại Nghiêm Tân Khí công hay trường sinh học?
Hằng Nga2

Hình ý quyền, La Hán quyền, rồi đao thương, kiếm, côn, kích, roi... đa ban
võ nghê.. Tiếp sau đó, Nghiêm Tân lần lượt luyện công học nghệ với hơn hai
mươi vị sư phụ, họ hoặc là võ lâm đại sư, hoặc là...
Huyn thoi Nghiêm Tân Khí công hay trường sinh hc?
Hng Nga
www.vietkiem.com
1
Huyn thoi Nghiêm Tân
- Khí công hay trường sinh hc?
Hng Nga
Nghiêm Tân sinh trưởng mt làng nh thuc huyn Giang Dân, tnh T
Xuyên, Trung Quc. Nghiêm Tân có vóc người nh nhn, là con th ca
mt gia đình có truyn thng thượng võ nên t nh đã yêu thích quyn cước.
Mt chuyn k l đã đưa Nghiêm Tân đến vi khí công. Vào năm bn tui,
mt hôm, bé Nghiêm Tân đang nô đùa cùng vi bn tr trong rng, bt ng
gp mt người đàn ông tui trung niên. Vi mt th khinh công tt đỉnh, ch
trong nháy mt, ông đã biến mt, nhìn khp bn b đều không thy bóng
hình, như đã bay lên tri cao hay biến vào lòng đất vy. Thế ri, ch trong
thoang chc ông li đột ngt hin ra, đứng trước bn tr đang ngơ ngác. Bé
Nghiêm Tân nhin đến ngây người và c níu ông đòi dy võ. Cui cùng v
cao th võ lâm n cư tu thân luyn công nơi núi rng sâu y đã nhn cu bé
bn tui này làm đệ t. Ông đã cm Nghiêm Tân tiết l thân thến ca
mình.
Dưới s ch dn ca sư ph, Nghiêm Tân tĩnh tâm hc khí công. Ba, bn
năm trôi qua, cu bé cm thy xương ct, thn kinh và máu tht trong người
như đã thay đổi hn. Dòng máu trong thân th như sôi bng, hai bàn tay
nóng ran rát. Ngày thường luyn công trong phòng, mt không chút nhìn
xiên, nhưng thoàn thân Nghiêm Tân như đã bay ra khi, ra ti cánh đồng
quang đãng. Khi nhm mt ngưng thn, trước mt thy ni lên lp lp ánh
sáng trng loang loáng. ánh sáng qua đi, trong đầu hin ra hình dáng nhng
đồ đạc bày trong phòng như bàn, ghế, giường t... không bao lâu li sinh
nhng di sóng óng ánh các mà Sư ph bo đó là kết qu do chuyên tâm
chú thn công lc và thăng hoa đã đạt được.
Năm tám tui, nh cha thân đến cu xin, Nghiêm Tân li được nhà khí
công lng danh là Hi Đăng pháp sư vui lòng truyn dy bí pháp. Hi Đăng
pháp sư là bc võ lâm lão tin bi, võ ngh tinh sâu, công lc phi phàm và
cc k nghiêm khc đối vi các đệ t ca mình. Theo tông phái ca Hi
Đăng pháp sư, Nghiêm Tân nhp môn, nhp đạo, được hc tp mt cách
hoàn chnh các môn: Vân thông khí công, Thiếu niên tinh quyn, Tnh lã là
quyn (bao gm đường quyn t th năm đến th chín ca phái Thiếu Lâm),
Huyền thoại Nghiêm Tân Khí công hay trường sinh học? Hằng Nga - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyền thoại Nghiêm Tân Khí công hay trường sinh học? Hằng Nga - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Huyền thoại Nghiêm Tân Khí công hay trường sinh học? Hằng Nga 9 10 760