Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 1

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
1
Håi thø nhÊt
Töu quû
rêi vµo thu l©u råi , l¸ vµng nhuém öng ®Çu c©y vµ tr¶i dÇn trªn mÆt ®Êt .
Ngay ë ®Çu ®êng cã mét tßa trang viÖn kh¸ lín , nhng vÎ ®å sé cña
nã l¹i gièng nh c©y cá mïa thu , nghÜa lµ tr«ng vµo d¸ng s¾c th× tßa trang viÖn nµy
còng ®Õn thêi k× tµn t¹ .
Hai c¸nh cöa lín mµu ®á ®· xËm mµu , y nh ®· tr¶i qua mét qu·ng thêi gian
kh«ng ngêi mã tíi , hai vßng khoen còng b¾t ®Çu rØ sÐt .
Bªn trong vßng têng cao mót dÊu v«i lç chç nhiÒu n¬i , kh«ng nghe mét tiÕng
®éng nµo ®Ó chøng tá r»ng ®ang cã ngêi trong ®ã , thØnh tho¶ng tiÕng chim rêi r¹c
chiÒu thu cµng lµm cho kh«ng khÝ thªm phÇn x¸c x¬ hoang v¾ng .
Nhng , nghe ®©u tßa trang viÖn nµy còng ®· cã mét thêi huy hoµng , n¬i ®· sinh
ra b¶y vÞ th¸m hoa , ba vÞ tiÕn sÜ , mét trong b¶y vÞ Th¸m hoa ®ã l¹i lµ mét con ngêi
hµo phãng vang danh hiÖp sÜ .
Mêi n¨m tríc d©y , tßa trang viÖn ®· cã mét lÇn thay ®æi chñ nh©n vµ hai n¨m
tríc ®©y , n¬i trang viÖn nµy ®· x¶y ra nhiÒu chuyÖn kinh ®éng vâ l©m , ®· cã rÊt
nhiÒu cao thñ thµnh danh t¸nh th©n trong tßa trang viÖn Êy , khi ngêi chñ cò sau bao
nhiªu n¨m bá ra vïng quan ngo¹i trë vÒ .
Còng trßn hai n¨m tríc ®©y , sau giai ®o¹n huy hoµng vµ kinh ®éng Êy , tßa
trang viÖn bçng nh trÇm lÆng , ngêi chñ nh©n míi sau nµy lu«n c¶ ngêi chñ cò
tríc kia , kh«ng biÕt tuyÖt tÝch vÒ ®©u .
Tõ ®ã , thiªn h¹ vôt lªn truyÒn thuyÕt , mét truyÒn thuyÕt ®¸ng sî , ngêi ta x×
xÇm to nhá , b¶o ®ã lµ tßa nhµ hung hiÓm mang ®Çy chÕt chãc .
BÊt cø mét ngêi nµo , hoÆc cao t¨ng , hoÆc kú sÜ hay mü nh©n nghiªng níc
nghiªng thµnh , cø ®· ®Æt ch©n vµo toµ trang viÖn Êy th× kÓ nh chung cuéc cña kiÕp
ngêi , nÕu kh«ng mang th¶m häa th× còng sÏ m·i m·i gian tru©n .
B©y giê , n¬i tßa trang viÖn ®ã , ngµy còng nh ®ªm kh«ng cßn tiÕng huyªn n¸o
ån µo , ¸nh s¸ng còng theo ®ã mµ t¾t ngÊm , chØ cã phÝa lÇu nhá ë phÝa sau ®©m vÒ
cßn le lãi mét ngän ®Ìn .
Nh×n vµo ngän ®Ìn le lãi suèt ®ªm Êy , ngêi ta b¶o ®ã lµ ngän ®Ìn chê ®îi ,
nhng kh«ng biÕt ngêi trªn lÇu nhá Êy lµ ai vµ chê ®îi ngêi nµo ?
***
Sau tßa trang viÖn ®å sé mµ v¾ng tªnh Êy cã mét con ®êng dµi ®Êt hÑp , mïa
n¾ng th× bôi bèc mï mÞt theo giã , mïa ma th× lÇy léi miªn man , vßng têng cña toµ
trang viÖn qu¸ cao lµm cho con ®êng dµi ®Êt hÑp Êy nh kh«ng giê thÊy ®îc ¸nh
mÆt trêi .
Nhng , bÊt cø mét n¬i ti tiÖn nµo , mét n¬i Èm thÊp ®Õn møc nµo còng vÉn cã
ngêi chui róc .
T
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 1 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 1 9 10 1