Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 10

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
126
håi thø mêi
Th hÑn gÆp
Ng«i nhµ gåm cã n¨m gian .
Mét gian lµ phßng kh¸ch , mét gian lµm kho chøa vËt . Gian sau cïng lµ nhµ bÕp
, cßn l¹i hai gian ®Òu cã lãt giêng n»m . Gian lãt giêng n»m cã h¬i lín vµ cã bµn
trang ®iÓm . TiÓu Phi chØ vµo ®ã nãi víi Lý TÇm Hoan :
- §©y lµ phßng ngñ cña nµng .
H¾n chØ gian phßng kÕ bªn nãi lu«n :
- Cßn ®©y lµ phßng ngñ cña t«i .
C¶ hai gian dän dÑp thËt s¹ch sÏ , cã thÓ nãi kh«ng lµm sao t×m ra ®îc mét h¹t
bôi nµo c¶ .
Lý TÇm Hoan lÆng lÏ lµm thinh .
B©y giê h¾n míi biÕt TiÓu Phi vµ L©m Tiªn Nhi vÉn cßn h·y ngñ riªng .
Hai ngêi cïng ë chung mét nhµ suèt hai n¨m nay , trong khi TiÓu Phi lµ mét con
ngêi khÝ huyÕt ph¬ng c¬ng , mét ngêi con trai ®ang sung søc .
Lý TÇm Hoan chît c¶m thÊy h¬i l¹ lïng vµ h¬i th¸n phôc .
TiÓu Phi chît mØm cêi :
- NÕu anh biÕt suèt hai n¨m nay , tèi nµo t«i còng ngñ rÊt sím th× ch¾c anh lÊy
lµm l¹ .
Lý TÇm Hoan nhíng m¾t :
- Sao ?
TiÓu Phi nãi :
- Trêi võa chîp tèi th× t«i ®· ngñ råi vµ ngñ th¼ng bon mét giÊc chø kh«ng bao
giê thøc dËy gi÷a chõng , ®ªm nµo còng nh ®ªm nµo .
TrÇm ng©m mét gi©y , Lý TÇm Hoan khÏ mØm cêi :
- Sinh ho¹t cã ®iÒu ®é , ¨n ®îc ngñ ®îc lµ tèt chø sao .
TiÓu Phi nãi :
- Suèt hai n¨m nay , ngµy th¸ng cña t«i thËt hÕt søc lµ b×nh tÞnh , cã thÓ nãi trong
®êi t«i cha bao giê cã mét gi©y an nhiªn b×nh lÆng nh thÕ , nµng ... nµng ®èi víi t«i
qu¶ thËt lµ tèt .
Lý TÇm Hoan cêi :
- ChØ nghe anh nãi kh«ng th«i , t«i còng thÊy cao høng , ph¶i nãi lµ rÊt cao høng
th× míi ®óng .
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 10 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 10 9 10 334