Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 11

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
158
håi thø mêi mét
V¹n bÊt ®¾c dÜ
Mét con ngêi sèng trong sÇu muén , ngêi Êy giµ mét c¸ch cÊp kû .
Lý TÇm Hoan tr¨n trèi nh×n pho tîng , trßng m¾t h¾n ®øng y mét chç .H¾n nghÜ
r»ng tõ ®©y trë ®i h¾n kh«ng cßn gÆp nµng .
Chît cã tiÕng bªn sau :
- Ngêi thËt ®Ñp , ai thÕ ? T×nh nh©n ®Êy µ ?
C« g¸i ¸o hång ®· trë l¹i , nµng bng mét c¸i m©m , nµng ®øng sau lng Lý TÇm
Hoan vµ ch¨m chó nh×n pho tîng .
Lý TÇm Hoan cè dÊu pho tîng vµo trong èng tay ¸o :
- T«i còng kh«ng biÕt nµng lµ ai , còng cã thÓ lµ tiªn n÷ trªn trêi còng nªn .
C« g¸i ¸o hång h¸y h¸y m¾t l¾c ®Çu :
- Lõa t«i råi ®Êy . Tiªn n÷ ë trªn trêi sèng rÊt vui t¬i nhng nµng nµy th× l¹i rÊt
u sÇu .
Lý TÇm Hoan nãi :
- Díi m¾t ®Êt còng cã nhiÒu ngêi vui sèng th× ë trªn trêi l¹i kh«ng cã Tiªn n÷
u sÇu ?
C« g¸i ¸o hång nãi :
- Nhng t«i biÕt Th¸m Hoa së dÜ kh«ng yªu sèng lµ t¹i v× yªu nµng mµ kh«ng ®i
®Õn ®îc t×nh yªu , t«i ®o¸n thÕ cã ph¶i kh«ng ?
Lý TÇm Hoan biÕn s¾c , tim h¾n nh trÇm h¼n xuèng .
C« g¸i ¸o hång cêi :
- Th¸m Hoa ®õng cã dÊu t«i , nh×n vµo s¾c mÆt cña Th¸m Hoa t«i biÕt ngay lµ sù
pháng ®o¸n cña t«i kh«ng sai mét chót nµo .
Lý TÇm Hoan cêi gîng :
- §ã lµ chuyÖn cò ®· l©u råi .
C« g¸i ¸o hång gÆng hái :
- ChyÖn ®· l©u råi thÕ t¹i sao ®Õn nay mµ còng vÉn kh«ng quªn ®îc h×nh bãng
cña nµng ?
Lý TÇm Hoan trÇm ng©m mét lóc thËt l©u :
- Chê cho ®Õn khi nµo c« ®Õn c¸i tuæi nh t«i , tù nhiªn c« sÏ hiÓu t¹i sao , b©y
giê t«i cã gi¶i thÝch c¸ch nµo c« còng kh«ng lµm sao hiÓu ®îc . T«i chØ cã thÓ nãi lµ
c¸i con ngêi mµ c« muèn quªn nhÊt th× l¹i còng lµ con ngêi mµ c« kh«ng lµm sao
quªn ®îc .
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 11 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 11 9 10 363