Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 12

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
170
Håi thø mêi hai
Dë khãc dë cêi
Trong tñ quÇn ¸o võa tèi võa bùc h¬i , gi¸ nh toµn ®å kh«ng s¹ch th× cã lÏ
kh«ng tµi nµo chÞu næi nhng nhê ®ã lµ tñ ¸o ®µn bµ .
KÓ còng hay , ®µn bµ còng cã chç hay , dï g× quÇn ¸o cña hä còng cã phÇn dÔ
thë .
Vµ gi¸ mµ ngêi kh¸c th× cho dÇu cã mïi th¬m ®ã còng kh«ng lµm sao chÞu næi
v× kh«ng khÝ trong tñ qu¸ Ýt nhng ®èi víi Lý TÇm Hoan th× kh¸c , h¾n cã thõa søc
chÞu ®ùng .
KÎ ®Õn h×nh nh cã vÎ ng¹c nhiªn , hä nhÊt ®Þnh kh«ng cã ý lµnh bëi v× nÕu lµ
ngêi tèt th× kh«ng khi nµo hä cã th¸i ®é lç m·ng nh thÕ Êy .
B©y giê Lý TÇm Hoan c¶m thÊy b×nh tÜnh h¬n bao giê hÕt .
GÆp ph¶i chuyÖn mµ kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ®îc th× lu«n lu«n hä cã c¸ch
duy nhÊt lµ gi÷ cho m×nh thËt hÕt søc b×nh tÜnh bëi v× kinh nghiÖm cho h¾n biÕt r»ng
cho dÇu cã ho¶ng hèt cho ®Õn ph¸t ®iªn còng kh«ng gi¶ quyÕt ®îc g× , ngîc l¹i nÕu
cã thÓ gi÷ ®îc b×nh tÜnh th× vÊn ®Ò l¹i cã khi ®æi kh¸c , cã khi l¹i xoay ®îc t×nh thÕ
mét c¸ch bÊt ngê .
Nhng nãi th× nghe dÔ nh thÕ , nÕu kh«ng cã chuyÖn x¶y ra th× cã thÓ ai còng
nãi ®îc c¶ nhng ®Õn khi ®ông chuyÖn , ®ông ph¶i chuyÖn nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng
cña chÝnh m×nh th× trong mét tr¨m ngêi cha ch¾c cã ®îc mét lµm cho tinh thÇn æn
®Þnh .
B©y giê th× Linh Linh lªn tiÕng , giäng nµng cã vÎ cù nù :
- C¸c ng¬i lµm g× thÕ ? Bé muèn cíp cña nhµ nµy sao chø ?
ThiÕu chót n÷a Lý TÇm Hoan ®· bËt cêi thµnh tiÕng .
H¾n nhí h«m h¾n míi ®Õn , Linh Linh còng víi c¸i giäng ®ã , còng b¶o h¾n lµ
cêng ®¹o , thËt c« bÐ nµy b¶n l·nh th× kh«ng cã mµ chØ chuyÖn häc c¸i lèi " lµm bé ,
gi¶ ®ß " th× y hÖt L©m Tiªn Nhi .
Nhng hai kÎ ®Õn th× h×nh nh kh«ng thÌm nghe lêi c« bÐ , hä ®i vßng cßng
trong phßng vµ h×nh nh hä cè t×m dÊu vÕt vµ cuèi cïng ®i vÒ phÝa Linh Linh .
Linh Linh còng bíc vÒ phÝa hä vµ nãi lín :
- §©y lµ khuª phßng cña tiÓu th t«i , c¸c ngêi kh«ng ph¶i muèn xôc x¹o tù do
lµ ®îc ®©u nhÐ .
Tù nhiªn ®Õn b©y giê th× kÎ míi ®Õn ph¶i më lêi .
ChÝnh Lý TÇm Hoan còng íc mong nh thÕ .
ChØ v× cã tiÕng hä th× h¾n míi cã thÓ ®o¸n ®îc ngêi .
- ChÝnh chóng ta ®Õn t×m tiÓu th cña ng¬i ®©y .
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 12 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 12 9 10 796