Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 13

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
212
Håi thø mêi ba
Vßng khæ chiÕn
Nhng h¾n cã thËt sÏ ®Õn kh«ng trÔ l¾m hay kh«ng ?
¸nh m¾t cña ngµy thu ®· khuÊt lÇn sau ®Ønh nói r¸ng chiÒu cßn sãt l¹i lµm r¹ng
rì cho dßng níc trong veo .
Níc suèi trong chãi h¾t ¸nh n¾ng vµng , nh÷ng chiÕc l¸ cuèi mïa l¶ t¶ r¬i nhÌ
nhÑ .
Nh÷ng chiÕc l¸ kh«ng vµng , nã cã mµu ®á t¬i nh m¸u ®· lµm cho dßng suèi
trong biÕn thµnh mét ®¸m m©y hång .
Thu h·y con cha s©u l¾m thÕ mµ sao l¸ rông t¶ t¬i .
Ch¼ng lÏ nh÷ng chiÕc l¸ rông cha ®óng møc nµy lµ kÕt qu¶ trËn ®Êu cña Kinh
V« M¹ng vµ Qu¸ch Tung D¬ng ?
Ph¶i ch¨ng nh÷ng ®êng kiÕm sinh tö cña hä lµm cho nh÷ng chiÕc l¸ ph¶i r¬i khi
cuèng h·y cßn xanh ?
Lßng cña Lý TÇm Hoan c¶m nghe nÆng nh treo ®¸ .
Tõ trong c¸i r¬i rông cña nh÷ng chiÕc l¸ , h¾n ®· nhËn ra hai chuyÖn .
Thø nhÊt , chuyÖn Thîng Quan Kim Hång , Kinh V« M¹ng vµ Qu¸ch Tung
D¬ng ®· giao ®Êu víi nhau ®· kh«ng cßn lµ chuyÖn nghi ngê . ChuyÖn tÊt ®· x¶y ra .
Trong trËn ®Êu nµy cßn chøng tá nã diÔn ra cùc kú ¸c liÖt .
Thø hai , Qu¸ch Tung D¬ng nhÊt ®Þnh ®· bÞ h·m nhËp vµo vßng khæ chiÕn vµ
nh÷ng chiÕc l¸ r¬i h×nh th¸i t¶ t¬i nh thÕ chøng tá hä Qu¸ch ®· duy trß cuéc sèng
kh¸ l©u .
Nhng h¾n cã thÓ duy tr× ®îc l©u h¬n n÷a hay kh«ng ?
Lý TÇm Hoan tøc v× kh«ng th¾p ®îc ®«i c¸nh ®Ó bay nhanh ®Õn n¬i quan s¸t ?
***
L¸ c©y phong r¬i ®á ®Çy mÆt ®Êt .
C¶ mét vïng nói nh nhuém mµu hång .
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 13 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 13 9 10 182