Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 14

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
229
Håi thø mêi bèn
DÞ n÷
Con ®êng thËt dµi vµ tÞch mÞch .
Ngêi trong s¬n th«n cã thãi quen lµ ngñ rÊt sím , nhµ nhµ ®Ìn ®uèc tèi thui .
Nhng khi ra khái ngâ quanh th× thÊy râ ng«i lÇu nhá .
§ªm tèi ®em mµ thÊy râ lµ v× trªn ng«i lÇu nhá Êy ®Ìn ®uèc s¸ng choang .
Ch¼ng nh÷ng mïi rîu thÞt phng phøc tõ trªn ng«i lÇu nhá Êy táa xuèng mµ cßn
nghe thÊy trªn Êy cã tiÕng cêi cña ®µn bµ con g¸i , lÉn tiÕng cêi cña ®µn «ng .
Linh Linh khùng l¹i .
Lý TÇm Hoan th¶n nhiªn :
- Ch¾c lµ tiÓu th cña c« vÒ råi ®ã ,
Linh Linh l¾c ®Çu :
- NhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i , c« ta nãi Ýt nhÊt còng n¨m ba th¸ng sau c« ta míi vÒ .
Lý TÇm Hoan nãi :
- Kh¸ch ë nhµ c« kh«ng ph¶i lµ Ýt , còng cã thÓ cã nh÷ng ngêi kh¸ch ë xa ,
trêng hîp kh«ng cã chñ ë nhµ th× hä tù tiÖn liÖu lo thøc ¨n chø sao .
Linh Linh ngÇn ngõ mét gi©y råi nãi ;
- §Ó t«i lªn ®ã xem sao .
Lý TÇm Hoan ®a tay chËn l¹i :
- C« h·y ®Ó t«i lªn tríc .
Linh Linh trè m¾t :
- T¹i sao vËy ? Nh÷ng ngêi Êy ®· cã mÆt trªn ng«i lÇu nµy hä lµm thøc ¨n ,
nhËu nhÑt , hä lµm nh nhµ cña hä vËy th× tù nhiªn hä kh«ng thÓ ¸c ý g× , ch¼ng lÏ
Th¸m Hoa sî t«i lªn råi nguy hiÓm µ ?
Lý TÇm Hoan cêi :
- Kh«ng ph¶i thÕ mµ lµ v× t«i ®ang ®ãi tíi n¬i råi .
H¾n kh«ng ®îi cho Linh Linh nãi thªm g× n÷a , h¾n mau bíc nhanh vÒ phÝa
ng«i lÇu vµ ®i th¼ng lªn lÇu .
H¾n ®i nhanh nh thÕ kh«ng ph¶i v× h¾n ®ãi nh ®· nãi víi Linh Linh mµ h×nh
nh h¾n linh c¶m r»ng trªn ®ã thiªn h¹ ®ang gi¨ng c¸i bÉy ®Ó chê h¾n ®Æt ch©n .
Cöa lÇu vÉn më ho¸t .
Lý TÇm Hoan võa tíi ngay cöa th× h¾n chît nh khùng l¹i .
Trong ®êi h¾n cha tõng thÊy con g¸i nhiÒu nh thÕ , nh÷ng ngêi con g¸i mËp
thï lï .
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 14 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 14 9 10 251