Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 15

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
243
Håi thø mêi n¨m
Lªn kiÖu ®i
¸nh b×nh minh ®· r¹ng râ ch©n trêi .
N¬i ven rõng th«ng cã thªm ba nÊm må míi ®¾p .
Mé cña Du Long Sinh , Lam YÕt Tö vµ cña N÷ HuÖ V¬ng . §µo huyÖt lµ do bµn
tay cña nh÷ng m«n ®å cña bµ ta .
H×nh nh ®èi víi c¸i chÕt cña N÷ HuÖ V¬ng hä kh«ng cã g× ®¸ng gäi lµ bi
th¬ng , cã lÏ v× Hoan HØ N÷ HuÖ V¬ng nµy thËt kh«ng cã lßng d¹ cña Bå T¸t , khi
bµ ta sinh tiÒn còng kh«ng cã viÖc nµo cho ngêi ta " hoan hØ " .
ChuyÖn ng«i lÇu bÞ sËp th×nh l×nh ®óng lµ " thµnh tÝch " cña Linh Linh .
ChÝnh nµng sau ®ã còng c¶m thÊy lµm nªn chuyÖn ®ã v« cïng høng thó . Nµng nãi :
- ThËt t×nh th× t«i còng ch¼ng thÓ cã tµi ba g× cho l¾m , bëi v× ng«i lÇu nµy dùng
lªn nhê vµo c©y cét gi÷a b¾t rîu chung quanh t«i chØ lµm láng gãc c©y cét chÝnh ®ã
th× ng«i lÇu sôp ®æ . Còng may mµ t«i ®· dù bÞ tríc chø kh«ng th× ®· bÞ ch«n trong
®èng c©y vôn ®ã råi .
ThÊy ®¸m bé h¹ cña N÷ HuÖ V¬ng lÇn lît ®i hÕt , nµng lÊy lµm l¹ lïng hÕt søc
, nµng nãi Lý TÇm Hoan :
- T¹i sao hä kh«ng cã ý b¸o thï cho s phô cña hä nhØ ?
Lý TÇm Hoan thë ra :
- Còng cã lµ vÞ N÷ HuÖ V¬ng cø lo lµm cho hä ®Çy bao tö chø kh«ng khi nµo
lµm cho hä no bëi c¶m t×nh .
Linh Linh cêi :
- §óng råi , mét con ngêi khi mµ bao tö qu¸ ®Çy råi th× hä rÊt lêi biÕng nghÜ
®Õn chuyÖn t©m t×nh .
Nhng råi nµng l¹i cau mµy hái Lý TÇm Hoan :
- ThÕ cßn Th¸m Hoa , t¹i sao Th¸m Hoa l¹i còng th¶ hä ®i nh thÕ ?
Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m mØm cêi :
- §Ó cho hä ®i v× t«i kh«ng thÓ nu«i næi nh÷ng con ngêi nh thÕ ?
Linh Linh c¾n m«i trÇm ng©m mét lóc kh¸ l©u :
- Nhng nÕu chØ cã mét ngêi th× Th¸m Hoa cã nu«i næi hay kh«ng ?
Nµng chíp nh×n Lý TÇm Hoan hËt nhanh råi nãi tiÐp :
- ChØ cã mét ngêi mµ ngêi Êy l¹i ¨n rÊt Ýt , kh«ng uèng rîu còng kh«ng thÝch
¨n thÞt hay nh÷ng mãn ngon vËt l¹ , mçi b÷a c¬m chØ cÇn mÊy miÕng ®Ëu hñ kho lµ ®ñ
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 15 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 15 9 10 756