Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 16

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
255
håi thø mêi s¸u
§Þa tö
TiÕng ró ph¸t lªn tõ trong ven rõng kÕ cËn .
G· thanh niªn ¸o x¸m ®· ®i vµo ven rõng lóc n·y , b©y giê h¾n thèi ngîc ra ,
hai ch©n h¾n lo¹ng cho¹ng , tõ trªn mÆt h¾n , m¸u b¾n ra tõng giät .
H¾n thôt ra khái rõng råi quay mÆt nh muèn ch¹y vÒ chiÕc kiÖu , m¸u tõ trªn
mÆt h¾n ít trµo th©n ¸o tríc .
Díi ¸nh tr¨ng lê mê , mÆt h¾n ®Çy nh÷ng m¸u , râ rµng h¾n bÞ mét ®êng kiÕm
tróng ngay kho¶ng gi÷a ch©n mµy .
G· thiÕu niªn ¸o ®en muèn ®i vÒ phÝa rõng thÊy thÕ , h¾n biÕn s¾c dõng ch©n .
Tªn thiÕu niªn ¸o x¸m tõ tõ quþ xuèng .
G· thiÕu niªn ¸o ®en thèi lui hai bíc , ch©n h¾n h¬i rung .
H¾n thß tay rót ngän chuû thñ tõ díi èng giµy vµ qu¸t lín :
- Ai ë trong rõng ?
Trong rõng vÉn lÆng trang .
Kh«ng khÝ im l×m cµng t¨ng thªm søc khñng bè cho nh÷ng ai muèn x«ng vµo .
G· thiÕu niªn ¸o ®en kh«ng d¸m x«ng vµo , h¾n ®øng im , m¾t h¾n ®¨m ®¨m , tay h¾n
rung rung .
Qua mét lóc kh¸ l©u tõ trong bíc ra mét bãng ngêi .
Ngêi Êy cã vãc th©n cao nghÖu , mÆc ¸o mµu vµng chÝ gèi , ®Çu ®éi nãn réng
vµnh che kÝn tíi ch©n mµy , che khuÊt h¼n nöa mÆt bªn phÝa tr¸i .
Ch¼ng nh÷ng d¸ng c¸ch cña h¾n ®Æc biÖt kh¸c ngêi mµ lèi d¾t kiÕm cña h¾n l¹i
cµng ®Æc biÖt h¬n n÷a , thanh kiÕm kh«ng treo chÆt mµ l¹i treo h÷ng hê bªn h«ng .
Thanh kiÕm kh«ng dµi vµ cha rót ra khái vá .
Con ngêi Êy tr«ng còng kh«ng hung ¸c g× l¾m , bëi v× cha lé toµn bé ch©n mÆt
nhng kh«ng hiÓu t¹i sao , g· thiÕu niªn ¸o ®en chît nghe ph¸t l¹nh , bµn tay rÞn íc
må h«i .
Trong ngêi cña con ngêi Êy h×nh nh chøa ®Çy s¸t khÝ .
L©m Tiªn Nhi biÕt râ con ngêi Êy h¬n ai hÕt : Kinh V« M¹ng !
Kinh V« M¹ng cßn nghÜa lµ Lý TÇm Hoan ®· chÕt .
L©m Tiªn Nhi thÇm lÆng mØm cêi .
Nô cêi cña nµng vÉn t¬i nh hoa në , ®óng lµ nô cêi Èn chøa g¬m ®ao .
Nµng cêi lín ë trong lßng , nµng hÐ nhÑ ë vµnh m«i vµ mÆt nµng lµm nh sî h·i ,
nµng kÐo tay g· thiÕu niªn ¸o ®en , giäng nµng lËp cËp :
- Con ngêi Êy nghª gím qu¸ , anh cã biÕt h¾n lµ ai kh«ng ?
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 16 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 16 9 10 264