Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 20

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
306
Håi hai m¬i
TiÕng nãi trong ®ªm
Bãng tèi nh ®Æc l¹i .
Tõ trong ®ã tiÕng rªn rØ vµ h¬i thë dËp dån .
Nh mét sîi d©y ®µn lªn th¼ng , tiÕng rªn vµ h¬i thë mçi lóc nhÆt h¬n vµ cuèi
cïng tiÕng thë phµo nh bong bãng x× h¬i .
TiÕng ngêi ®µn bµ nhÑ nh h¬i thë :
- §· nhiÒu lÇn muèn hái mét c©u ...
Giäng nãi tuy nhÑ nhng thËt ngät , thËt ªm , bÊt luËn ngêi ®µn «ng nµo nghe
thÊy còng ®Òu ph¶i rông rêi .
TiÕng ngêi ®µn «ng :
- Hái ®i .
Giäng nãi thËt lµ ®Æc biÖt , chØ cÇn nghe mét lÇn lµ trän kiÕp khã quªn , nÕu ë xa
th× nghe nh tiÕng nãi ph¸t ra tõ kÕ mang tai nhng nÕu ë gÇn th× l¹i chØ nghe v¨ng
v¨ng , c¶ hai vÞ trÝ ®Òu rÊt râ rµng .
Ngêi ®µn bµ cêi khóc khÝch :
- Anh lµ x¬ng thÞt hay lµ s¾t thÐp mµ kh«ng biÕt mÖt nh thÕ ?
Ngêi ®µn «ng :
- Sao ? ChÞu kh«ng næi µ ?
Ngêi ®µn bµ sÆc cêi :
- Tëng thÕ µ ? Thö xem .
Ngêi ®µn «ng :
- B©y giê th× kh«ng ®îc .
Ngêi ®µn bµ b»ng mét giäng tiÕc nuèi :
- Sao vËy , cßn sím mµ ?
Ngêi ®µn «ng :
- Ph¶i ®i lµm mét viÖc . Muèn c« ®i lµm mét viÖc .
Ngêi ®µn bµ dån dËp :
- Nãi ®i , bÊt cø chuyÖn g× t«i còng b»ng lßng mµ . Nhanh ®i .
Ngêi ®µn «ng :
- §îc råi , h·y ®i giÕt TiÓu Phi ®i .
Ngßi ®µn bµ söng sèt , v× tiÕng ngng ngang mét lóc råi thë ra :
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 20 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 20 9 10 800