Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 21

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
321
Håi thø hai m¬i mèt
Hai cäp gh×m nhau
hïng xe kh¸ réng vµ kh¸ cao .
Long ThiÕu V©n ngåi trong gãc nh×n mét con ngêi tríc mÆt .
Ngêi Êy ®øng trong xe .
§i xe mµ h¾n còng kh«ng ngåi .
BÊt luËn xe l¨n trªn ®êng th¼ng hay ®æ dèc gËp ghÒnh , h¾n vÉn cø ®øng yªn
nh c©y trô .
Long ThiÕu V©n thËt cha thÊy ngêi nµo nh thÕ , h¾n còng kh«ng tëng
tîng trªn ®êi nµy l¹i cã ngêi nh thÕ .
H¾n nghÜ r»ng trªn ®êi nµy toµn nh÷ng th»ng ngu , tÊt c¶ ®Òu cã thÓ bÞ h¾n
n¾m tay trªn mµ ®ïa cît nhng kh«ng hiÓu sao ®øng tríc mÆt con ngêi nµy , h¾n
bçng h¬i sê sî .
§øng tríc mÆt ngêi , h¾n bçng c¶m thÊy h×nh nh s¸t khÝ l·ng ®·ng ®©u ®©y
, h¾n c¶m nghe rên rîn .
Nhng h¾n l¹i v« cïng ®¾c ý .
§iÒu mµ h¾n yªu cÇu , Thîng Quan Kim Hång ®· b»ng lßng .
" Anh Hïng ThiÕp " ®· ®îc ph¸t hµnh ®i råi , nhiÒu ngêi nhËn ®îc , ngµy
®¹i lÔ kÕt giao ®· ®îc ®Þnh vµn ngµy mång mét th¸ng s¸u .
B©y giê cã Kinh V« M¹ng cïng ®i , Lý TÇm Hoan nhÊt ®Þnh lµ ph¶i chÕt .
H¾n nghÜ r»ng trªn ®êi nµy kh«ng cã ngêi nµo cøu ®îc Lý TÇm Hoan .
NghÜ kh«ng ra tøc lµ kh«ng cã . H¾n thë phµo vµ dùa vµo thµnh xe lim dim ®«i
m¾t , h¾n chØ lim dim chø kh«ng hÒ ngñ , h¾n rÊt c¶nh gi¸c , kh«ng khi nµo h¾n ngñ
däc ®êng .
H¾n nh¾m m¾t l¹i vµ h¾n chît nh cßn thÊy nô cêi t¬i víi ®«i m¾t long lanh
vµ giäng nãi ngät xít cña " D× L©m " :" C«ng tö qu¶ thËt kh«ng cßn bÐ n÷a , c«ng
tö cßn biÕt nhiÒu chuyÖn h¬n ngêi lín , t«i thËt kh«ng biÕt c«ng tö häc ®îc nh÷ng
" c¸i Êy " ë ®©u ?".
Nhí l¹i ®Õn chuyÖn Êy Long ThiÕu V©n cêi thÇm :
- Cã nh÷ng chuyÖn mµ kh«ng cÇn ph¶i häc , chØ ®Õn lóc " hµnh sù " råi tù
nhiªn biÕt .
H¾n c¶m thÊy qu¶ thËt m×nh lµ ngêi lín h¼n hoi .
T
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 21 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 21 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 21 9 10 513