Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 22

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
334
Håi thø hai m¬i hai
Gi¸ trÞ anh hïng
iÓu Phi chît nghe ruét m×nh cuån cuén nh nhµo lén , nh bÞ bãp teo .
H¾n khom m×nh xuèng h¹ bµn , ãi toµn níc gi¶i .
§· h¬n mét ngµy ®ªm , h¾n kh«ng cã thø g× vµo miÖng .
" Anh ph¶i høa víi t«i lµ anh sÏ vÒ , t«i sÏ ®îi anh ë ®©y m·i m·i ... "
H¾n nghe nh bªn tai h·y cßn v¨ng v¼ng tiÕng nãi cña ngêi yªu .
V× c©u nãi Êy , bÊt luËn sù t×nh diÔn biÕn ra sao , h¾n còng ph¶i trë vÒ .
Nhng cßn Lý TÇm Hoan ?
Lý TÇm Hoan kh«ng nh÷ng lµ ngêi b»ng h÷u tèt nhÊt trong ®êi cña h¾n mµ lµ
mét con ngêi nh©n c¸ch vÜ ®¹i nhÊt cã mét kh«ng hai .
H¾n cã thÓ ®øng nh×n ngêi ta giÕt Lý TÇm Hoan sao ?
H¾n vôt khom m×nh ôa khan , h¾n ãi , nhng lÇn nµy kh«ng ph¶i níc gi¶i mµ
lµ m¸u .
***
Lý TÇm Hoan vèn kh«ng biÕt m×nh ®ang ë t¹i ®©u , h¾n còng kh«ng muèn biÕt
m×nh ®ang ë t¹i ®©u .
H¾n còng kh«ng ph©n biÖt lµ ban ngµy hay ban tèi .
H¾n kh«ng cùa quËy g× ®îc c¶ , tÊt c¶ nh÷ng huyÖt , tõng khíp x¬ng ®· bÞ
®iÓm c¶ råi .
Kh«ng cã thøc ¨n còng kh«ng níc uèng .
H¾n bÞ giam gi÷ n¬i ®©y ®· mêi mÊy h«m råi .
T
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 22 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 22 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 22 9 10 414