Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 23

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
348
håi thø hai m¬i ba
Gi¸ trÞ cña m×nh
ai cha con Long Tiªu V©n tho¸t h¼n ra ngoµi , trong lßng hä rÊt khoan
kho¸i, rÊt ®¾c ý .
Long Tiªu V©n kh«ng d»n ®îc , h¾n bËt cêi :
- Con h·y nhí , nhîc ®iÓm cña ngêi kh¸c tøc lµ c¬ héi tèt cho m×nh, ngêi
n¾m v÷ng c¬ héi sÏ kh«ng bao giê thÊt b¹i .
Long ThiÕu V©n nãi :
- Nhîc ®iÓm cña Lý TÇm Hoan b©y giê con hoµn toµn biÕt râ .
Long Tiªu V©n nãi :
- V× thÕ cho nªn sím muén g× råi h¾n còng sÏ chÕt vÒ tay m×nh .
H¾n chît nghe cã tiÕng cêi .
TiÕng cêi tõ bªn h«ng nhµ ®èi diÖn .
Mét con ngêi ®ang ®øng díi hiªn miÖng ngËm chiÕc ®ïi gµ .
Hai cha con Long Tiªu V©n giËt n¶y m×nh : l·o Hå ®iªn .
M¾t cña Hå BÊt Quy d¸n chÆt vµo chiÕc ®ïi gµ , kh«ng thÊy h¾n nh×n cha con
Long Tiªu V©n, h×nh nh h¾n thÊy chiÕc ®ïi gµ qóy h¬n hai cha con hä .
H¾n kh«ng ngã nhng h¾n nãi :
- Khái cÇn ph¶i ch¹y nhanh , Lý TÇm Hoan nhÊt ®Þnh kh«ng ®uæi theo ®©u bëi
v× nÕu kh«ng thÕ , hai cha con ng¬i lµm sao ra cöa .
Long Tiªu V©n x¸m mÆt .
H¾n ®· hiÓu råi .
H¾n hiÓu t¹i sao Lý TÇm Hoan suèt mêi mÊy ngµy nhÞn ®ãi mµ bçng nhiªn
cßn søc phãng phi ®ao chÝnh x¸c .
H¾n ®· biÕt ai cho Lý TÇm Hoan ¨n trong suèt mêi mÊy ngµy nay .
Nhng Hå ®iªn ®©u ph¶i ngêi dÔ chäc , v× thÕ nªn Long Tiªu V©n lËy ®Ët
vßng tay :
- Trong suèt mêi mÊy ngµy nay ®Ó cho c¸c h¹ tæn phÝ chiÕu cè cho ngêi
b»ng h÷u cña t«i thËt cã lçi hÕt søc .
Hå BÊt Quy nhón nhón vai :
- Kh«ng cã chi , kh«ng cã chi .
H
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 23 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 23 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 23 9 10 63